Ks. Wojciech Pikor – Ks. Józef Pick, Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006-2015) (Kielce: Jedność 2017)

Sławomir Jan Stasiak

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu , Polska
https://orcid.org/0000-0002-0949-2043


Abstrakt

Book review:  s. Wojciech Pikor – Ks. Józef Pick, Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006-2015) (Kielce: Jedność 2017). 375 s. 25 PLN. ISBN 978-83-7971-681-4

DOI: https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.08
Pobierz

Opublikowane
2018-04-24


Stasiak, S. J. (2018). Ks. Wojciech Pikor – Ks. Józef Pick, Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006-2015) (Kielce: Jedność 2017). The Biblical Annals, 8(2), 277–282. https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.08

Sławomir Jan Stasiak  gimel@poczta.onet.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Ks. Sławomir Stasiak, ur. 08.12.1965 r. w Dzierżoniowie, dr hab. nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (PWT Wrocław), dr teologii (KUL Lublin), lic. nauk biblijnych (PIB Roma). Prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Kierownik katedry Teologii biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Wykłada Pismo Święte w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Jest moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Diecezji Legnickiej. Ostatnia publikacja: Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament, t. II: Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1-2 List do Koryntian, List do Galatów, Pallottinum; Poznań 2014, ss. 644. https://orcid.org/0000-0002-0949-2043Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).