J. Daniel Hays, The Temple and the Tabernacle. A Study of God’s Dwelling Places from Genesis to Revelation (Grand Rapids, MI: Baker Books 2016)

Adam Kubiś

Instytut Nauk Biblijnych KUL ,

Abstrakt

Book of review:

J. Daniel Hays, The Temple and the Tabernacle. A Study of God’s Dwelling Places from Genesis to Revelation (Grand Rapids, MI: Baker Books 2016). Pp. 208. $19.99. ISBN 9780801016202 (Paperback).

DOI: https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.09


Pobierz

Opublikowane
2018-04-24


Kubiś, A. (2018). J. Daniel Hays, The Temple and the Tabernacle. A Study of God’s Dwelling Places from Genesis to Revelation (Grand Rapids, MI: Baker Books 2016). The Biblical Annals, 8(2), 283–287. https://doi.org/10.31743/ba.2018.8.2.09

Adam Kubiś  akubis@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych KUL https://orcid.org/0000-0003-4961-2254Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).