Układ imion w Rdz 49, 3-17. 19-27 i Pwt 33, 6-25 oraz jego znaczenie

Urszula Szwarc
Abstrakt

The texts of Gn 49:3-17, 19-27 and Deut 33:6-25 are discussed from a treble point of view: the sequence of births of the sons of Jacob, a chiastic set-up of names in the said pericopes, and conclusions resulting thereof. The text of Genesis attributes equal rank to the house of Judah and Joseph, and Deut places the house of Joseph on top. The so-called "blessings of Jacob" mirror the point of view of all generations as a whole, and the so-called "blessings of Moses", a viewpoint pertaining to the northern generations. The wording of Gn 49 seems then younger than the wording of Deut 33. The position of Judah’s generation in these two texts permits to presume that hagiographers wanted to pinpoint that this generation has an exceptional role to play.

Słowa kluczowe:

układ imion, Rdz 49, 3-17, 19-27, Pwt 33, 6-25

Pobierz

Opublikowane
2017-06-09


Szwarc, U. (2017). Układ imion w Rdz 49, 3-17. 19-27 i Pwt 33, 6-25 oraz jego znaczenie. The Biblical Annals, 42(1), 5–16. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2470

Urszula Szwarc  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).