Psalmy Salomona oraz ich echa w pismach Nowego Testamentu (cz. 2)

Antoni Tronina
Abstrakt

Die so genannten Psalmen Salomos gehören zu den wichtigen Dokumenten der intertestamentalen Literatur. Sie sind in den pharisäischen Kreisen des ausgehenden 1. Jahrhunderts nach Chr. entstanden. Im Artikel wird die Ubersetzung von 18 Psalmen gegeben und ihre zahlreichen Paralellen im NT aufgezeigt. Der Verfasser weist auch die dort enthaltenen messianischen Gedanken.

Słowa kluczowe:

psalmy, aluzje

Pobierz

Opublikowane
2017-06-09


Tronina, A. (2017). Psalmy Salomona oraz ich echa w pismach Nowego Testamentu (cz. 2). The Biblical Annals, 42(1), 45–58. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2477

Antoni Tronina  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).