Kościół w listach Jana

Hugolin Langkammer
Abstrakt

Die drei Johannesbriefe sind an konkrete Christengemeinden gerichted. Einerseits erinnern sie an den empfangenen apostolischen Glauben, anderseits wird diser Glaube verteidigt gegen Anfechtungen von aussen und von innen. Wahre Gottesliebe die in der Nächstenliebe sich verwirklicht ist das wichtigste parenetische Anliegen dieser Episteln.

Słowa kluczowe:

Kościół, Pierwszy List św. Jana, Drugi List św. Jana, Trzeci List św. Jana

Pobierz

Opublikowane
2017-06-09


Langkammer, H. (2017). Kościół w listach Jana. The Biblical Annals, 42(1), 79–83. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2480

Hugolin Langkammer  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).