Księga Psalmów. Wstęp − przekład z oryginału − komentarz − ekskursy. Opracował ks. S. Łach. Przygotował do druku ks. J. Łach. (Pismo św. Starego Testamentu. t. 7. cz. 2; Poznań: Pallottinum 1990)

Antoni Tronina
Abstrakt

Recenzja

Pobierz

Opublikowane
2017-06-25


Tronina, A. (2017). Księga Psalmów. Wstęp − przekład z oryginału − komentarz − ekskursy. Opracował ks. S. Łach. Przygotował do druku ks. J. Łach. (Pismo św. Starego Testamentu. t. 7. cz. 2; Poznań: Pallottinum 1990). The Biblical Annals, 40(1), 121–123. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2532

Antoni Tronina  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).