Pneumatologia qumrańska

Hubert Ordon
Abstrakt

Die Überzeugung der Gemeinschaft von Qumran, daß sie von Gott den Geist empfangen hat und unter seinem Einfluß lebt und wirkt, wurde u. a. zur Quelle der zahlreichen und vielfältigen Aussagen von diesem Geist. Ihre Pneumatologie ist jedoch nicht eindeutig und übersichtlich. Darum versucht der erste Teil des Artikels, die verschiedenen Bedeutungen des zu zeigen und anzuordnen. Im zweiten Teil wurde die Erteilung dieses Gottesgeistes besprochen. Es erfolgte durch den vollständigen Eintritt jedes Mitgliedes zur Gemeinde. Trotzdem erwartete sie noch eine eschatologische Ausgießung des Geistes.

Słowa kluczowe:

Qumran, pneumatologia

Pobierz

Opublikowane
2017-06-11


Ordon, H. (2017). Pneumatologia qumrańska. The Biblical Annals, 40(1), 69–78. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2541

Hubert Ordon  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).