Pokój Boży w pismach natchnionych Starego Testamentu

Józef Homerski
Abstrakt

The „peace of God” does not occur in the books of the Old Testament. Though the idea of the peace of God is very vivid in them. One should not look for it in the semantic field of the word „shalom” but in the context of those hagiographic texts, especially those written by prophets, in which there appears the word „shalom” and in those oracles which deal with the idea of peace, though the very word „peace” does not turn up. The peace of God is God’s gift which man cannot give to himself or work out. This means those spiritual goods thanks to which man (both as an individual and society) is in total harmony with God and creature.

Słowa kluczowe:

pokój, salom

Pobierz

Opublikowane
2017-06-12


Homerski, J. (2017). Pokój Boży w pismach natchnionych Starego Testamentu. The Biblical Annals, 38(1), 5–16. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2566

Józef Homerski  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).