Berît ʻôlām w wyroczniach proroków niewoli

Urszula Szwarc




Abstrakt

The paper is an analysis of the oracle in Ezek 16, 60-61a; 37, 26; Is 55, 3; 61, 8. It allows to state that the prophets of the time of the Babylonian slavery basically took the concept „everlasting covenant” to mean a new covenant between God and Israel. As a result of this Jahve will for ever live among His people. The nation will be internally and spiritually transformed, so that they will never be unfaithful to their God.

Słowa kluczowe:

przymierze, prorocy, wyrocznie

Pobierz

Opublikowane
2017-06-12


Szwarc, U. (2017). Berît ʻôlām w wyroczniach proroków niewoli. The Biblical Annals, 38(1), 35–42. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2569

Urszula Szwarc  biblical.annals@gmail.com



Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).