Świętość małżeństwa w rozumieniu Malachiasza. Analiza egzegetyczno-teologiczna perykopy Ml 2, 10-16

Gabriela Maciej
Abstrakt

The purpose of the article is an analysis of a pericope Ml 2, 10-16 with special regard to a teaching about marriage, which is contained in the pericope. Three principal problems are discussed: literary gender (I), exegetical analysis which helps to lay down fundamental ideas of the pericope as follows: (a) marriage as a convenant, (b) God as a witness of the covenant, (c) Israelite wife as: „wife of youth”, „partner for life”, „wife of covenant” (II) and theological conclusions concerning these ideas (III). The pericope 2, 10-16 consists of two parts: vv. 10-12 concern a problem of intermarriages and vv. 13-16- a problem of divorces. Marriages with pagan women are called by prophet Malachi „an abomination”. Such marriages are acts, which insult a covenant with God and profane a temple, which is a „holiness” beloved by God. Malachi calls pagan wives „daughters of foreign gods” and underlines in this way a guilt of Israelite husbands, pointing to close connection of these women with false gods. Men, who don’t care about it, marrying pagan women in spite of everything will be punished by deprivation of certain rights within community they betrayed. They will be put away from social and religious life and won’t be able to make atonement with any kind of offerings, because they will not even have the right to offer sacrifices to God. In the same radical way the prophet condemns divorces. He stresses a fact that Israelite wives were divorced without their own guilt and opposes them to „daughters of foreign gods”, calling them: „wives of youth”, „partners for life” and „wives of covenant”. This first marital union have had a great value, for God himself was its witness. The prophet defends abandoned wives, condemns unfaithful husbands and warns of such proceeding, which hits holinees of a marital convenant.

Słowa kluczowe:

małżeństwo, egzegeza, Ml 2, 10-16

Pobierz

Opublikowane
2017-06-12


Maciej, G. (2017). Świętość małżeństwa w rozumieniu Malachiasza. Analiza egzegetyczno-teologiczna perykopy Ml 2, 10-16. The Biblical Annals, 38(1), 43–58. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2570

Gabriela Maciej  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).