Eschatologiczne wylanie Ducha w Iz 32, 15-20

Hubert Ordon
Abstrakt

So in den einzelnen Begriffen wie im ganzen Klima der Perikope Jes 32, 15-20 kommt ihre starke eschatologische Prägung zum Ausdruck. In dieser endzeitlichen Epoche wird „der Geist von Höhe” die entscheidende Rolle spielen, der auf das neue Gottesvolk ausgegossen werden soll. Seine zukünftige Wirkung gilt aber merkwürdiger Weise nicht zuerst den Menschen, sondern verändert völlig die Natur. Es entsteht ein idealer Lebensraum, wo dann unter dem Einfluß des Geistes wesentlich neue Verhältnisse zu Gott und den anderen herrschen werden. In diesem Bild ist eine gewisse Ähnlichkeit zum Schöpfungsbericht vom Gen 1-2 zu sehen. Am wahrscheinlichsten hat solche Gestaltung Jes 32, 15-20 hier ihren Grund. Auf diese Weise klingt die Endzeit an die harmonische Paradieszeit an.

Słowa kluczowe:

Duch, egzegeza, Iz 32, 15-20

Pobierz

Opublikowane
2017-06-12


Ordon, H. (2017). Eschatologiczne wylanie Ducha w Iz 32, 15-20. The Biblical Annals, 38(1), 27–34. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2737

Hubert Ordon  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).