Historia interpretacji Nowego Testamentu

Hugolin Langkammer
Abstrakt

The paper deals with a history of the interpretations of the texts of the New Testament. It tells us about their creation and development as well as presents the results of this process. The first part reveals subsequent stages of the practical application of the exegesis (and even traces of there being some comments in the NT as to earlier tradition) from the post-apostolic time until the Middle Ages. The second, however, concentrates on the stages of the development of a scientific interpretation of the NT’s text, taking into account the factors which stimulated it. This part spans over the period from humanism until Vatican Council II and also takes into account the repercussions which its teaching has brought about.

Słowa kluczowe:

interpretacja, Ojcowie Kościoła, egzegeza

Pobierz

Opublikowane
2017-06-11


Langkammer, H. (2017). Historia interpretacji Nowego Testamentu. The Biblical Annals, 40(1), 79–95. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2779

Hugolin Langkammer  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).