Paraklet a grzech świata (J 16, 7-11)

Józef Kudasiewicz
Abstrakt

The paper consists of three parts: 1. Text and context. There has been presented the relation of the pericopes with one another as well as with their context. Those pericopes are devoted to Paraclete. They belong to the farewell speech of Jesus (J 13, 1-16, 33). The disciples are upset about the Master’s imminent departure; He promisses them that we will not leave them alone. 2. The departure of Jesus and the coming of Paraclete. The sending of the Holy Spirit is a specific act made by God. That is why Jesus will send His Spirit only then when He will reveal fully His godhead through adoration. Paraclete may start His entire activity after the revelation has been completed. Paraclete is at the service of this revelation. 3. The sin of the world. Paraclete will reveal the sin of the world; He will do it in the hearts and consciences of the disciples; He will convince them that the world is guilty. The world means here this part of humanity who is under Satan and persists in error and sin. The world is not only unable to receive Paraclete but is also hostile towards Him.

Słowa kluczowe:

Paraklet, grzech świata, J 16, 7-11

Pobierz

Opublikowane
2017-06-11


Kudasiewicz, J. (2017). Paraklet a grzech świata (J 16, 7-11). The Biblical Annals, 40(1), 109–119. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2797

Józef Kudasiewicz  biblical.annals@gmail.comLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).