Przyczynek do dyskusji na temat kompozycji Dziejów Apostolskich

Waldemar Rakocy
Abstrakt

In keeping with many opinions on the construction of the Acts of the Apostles the present paper seeks to put forward a new approach to these problems. Geographical information in Acts 1:8 plays here an important role, but is not understood too literary. Two big units may be distinguished in the Book, into which it is divided in the summary in 8:1b-3. The first is situated in Jerusalem and deals with Judaism, with which the majority of authors agree. Narration related with the departure of the Gospel beyond Jerusalem is more difficult. Three units are distinguished here: 8:4-11, 18; 11:19-20,38; 21:1-28:31. The first plays the preparatory role toward the proper narration relating the preaching of the Gospel all over the world. The themes which have been foretold in it are developed in section 11:19-20:38, which speaks solely about Christ’s preaching to Jews and Greeks (the Gentiles) alike. The third section, 21:1-28:31, presents Apostle Paul as a witness in chains because of Israel’s hope, which he preaches. In favor of such a construction of the Book of the Acts are numerous literary and thematic hints, which make us distinguish the said sections in it.

Słowa kluczowe:

Dzieje Apostolskie, struktura

Pobierz

Opublikowane
2017-06-09


Rakocy, W. (2017). Przyczynek do dyskusji na temat kompozycji Dziejów Apostolskich. The Biblical Annals, 42(1), 103–110. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2809

Waldemar Rakocy  biblical.annals@gmail.comLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).