Stanley E. Porter – Christopher D. Land, Paul and His Social Relations (Pauline Studies 7; Leiden – Boston: Brill 2013)

Marcin Kowalski

Instytut Nauk Biblijnych KUL ,


Abstrakt

Book review

Stanley E. Porter – Christopher D. Land, Paul and His Social Relations (Pauline Studies 7; Leiden – Boston: Brill 2013) Pp. 388 + XII. € 148. Hardcover. ISBN 978-90-04-24422-1

Słowa kluczowe:

socio-scientific criticism, social relations


Opublikowane
2018-10-04


Kowalski, M. (2018). Stanley E. Porter – Christopher D. Land, Paul and His Social Relations (Pauline Studies 7; Leiden – Boston: Brill 2013). The Biblical Annals, 8(4), 639–644. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/319

Marcin Kowalski  xmkowal@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych KUL https://orcid.org/0000-0002-8732-6868Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).