Stanley E. Porter – Christopher D. Land, Paul and His Social Relations (Pauline Studies 7; Leiden – Boston: Brill 2013)

Marcin Kowalski

Instytut Nauk Biblijnych KUL ,


Abstrakt

Book review

Stanley E. Porter – Christopher D. Land, Paul and His Social Relations (Pauline Studies 7; Leiden – Boston: Brill 2013) Pp. 388 + XII. € 148. Hardcover. ISBN 978-90-04-24422-1

Słowa kluczowe:

socio-scientific criticism, social relations


Opublikowane
2018-10-04


Kowalski, M. (2018). Stanley E. Porter – Christopher D. Land, Paul and His Social Relations (Pauline Studies 7; Leiden – Boston: Brill 2013). The Biblical Annals, 8(4), 639–644. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/319

Marcin Kowalski  xmkowal@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych KUL https://orcid.org/0000-0002-8732-6868Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).