Teologiczne znaczenie wyrażenia nyni de w korespondencji św. Pawła z Koryntianami

Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu , Polska


Abstrakt

Human communication, though based mainly on nouns, verbs, and adjectives, would not be precise without minor parts of speech such as adverbs, conjunctions, and particles. In the presented article, the author considered the adverb nyni strengthened by the particle de. Based on five fragments from the epistles to the Corinthians (1 Cor 12:18; 13:13; 15:20; 2 Cor 8:11.22), the meanings of the nyni de were shown. First, assisted by the Greek dictionaries and lexicons, the author examined the proposals of the interpretation of the expression. On the basis of extra-biblical and biblical literature as well as Hellenistic papyri, lexicographers made a clear distinction between its temporal and logical meaning. According to the author, the mentioned distinction is far too radical because, in Paul’s correspondence with the Corinthians, both temporal and logical meanings are present, even in the passages where the notion of time is weaker (1 Cor 13:13; 15:20).

Słowa kluczowe:

1 List do Koryntian, 2 List do Koryntian, nyni de, teraz, czas

Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1958-1962) I i III.

Andemicael A. I., „Grace, Equity, Participation. The Economy of God in 2 Corinthians 8:8-15”, Anglican Theological Review 98/4 (2016) 621-638.

Auerbach M., Golias M., Gramatyka grecka (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 1985).

Barnett P., The Second Epistle to the Corinthians (NICNT; Grand Rapids – Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 1997).

Bauer W., Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testament (Berlin: Verlag Alfred Töpelmann 1958).

Beekes R., Beck van L., Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series 10. Leiden, Brill 2009), I-II.

Betz H. D., 2 Corinthians 8 and 9 (Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible; Philadelphia: Fortress Press 1985).

Braet A. C., „Ethos, Pathos and Logos in Aristotle’s Rhetoric: A Re-Examination”, Argumentation 6 (1992) 307-320.

Chantraine P., Dictionnaire etymologique de la langue grecque: histoire des mots (Paris, Klincksieck 1968 1980), I-IV.

Collins R. F., First Corinthians (Sacra Pagina 7; Collegeville: The Liturgical Press 1999).

Conzelmann H., 1 Corinthians (tłum. J. W. Leitch) (Hermeneia; Philadelphia: Fortress Press 1975).

Czerski J., Pierwszy List do Koryntian (Bibliotheca Biblica; Wrocław: Wydawnictwo TUM 2009).

Danker F. W., Krug K., The Concise Greek-English Lexicon of the New Testament (Chicago – London: The University of Chicago Press 2009).

Decker R. J., „The Semantic Range of νῦν in the Gospels as Related to Temporal Deixis”, TRINJ 16NS (1995) 187-217.

Dionysius of Halicarnassus, On literary composition, (tłum. W. R. Roberts) (London: MacMillan and co. 1910).

Eckstein H.-J., „>Einst< und >Jetzt< in Röm 1—3? Zur Bedeutung von nyni de in Röm 3,21”, ZNW 92/3-4 (2001) 185-206.

Fee G., The First Epistle to The Corinthians (NICNT; Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company 1987).

Filon Aleksandryjski, Pisma (tłum. L. Joachimowicz) (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1986), I.

Fitzmyer J. A., First Corinthians. A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible 32; New Haven – London: Yale University Press 2008).

Furnish V. P., II Corinthians. A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible 32A; Garden City – New York: Doubleday and Company 1986).

Harris M. J., The Second Epistle to the Corinthians (NIGTC; Grand Rapids-Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2005)

Hodge Ch., A Commentary on 1 and 2 Corinthians (Worcester: Billing and Sons Limited 1983 [reprint]).

Hofmann J. B., Etymologisches Wörterbuch des Griechischen (München: Verlag von R. Oldenbourg 1949).

Hughes P. E., The Second Epistle to the Corinthians (NICNT; Grand Rapids: W.B. Eerdmans 1962).

Lambrecht J., Second Corinthians (Sacra Pagina Series 8; Collegeville: The Liturgical Press 1999).

Kling Ch. F., The First Epistle of Paul to the Corinthians (tłum. D. W. Poor) (A Commentary on the Holy Scriptures NT 6; Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc. 2008).

Kistemaker S. J., Exposición de la Primera Epístola a los Corintios (tłum. H. Casanova)(Comentario al Nuevo Testamento; Grand Rapids: Libros Desafío 1998).

Liddell H. G., Scott R., Jones H. S., A Greek-English Lexicon (Oxford: The Clarendon Press 1968).

Louw J. P., Nida E. A., Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, t. I (New York: United Bible Societies 1989).

Martin R. P., 2 Corinthians (WBC 40, Texas: Word Publishing 1991).

Mikuła M., Hellēnisti ginōskeis; Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013).

Montanari F., Vocabolario della lingua greca (Torino: Loescher 2004; wersja elektroniczna).

Morwood J., The Oxford Grammar od Classical Greek (Oxford: Oxford University Press 2001).

Muraoka T., A Greek-English Lexicon of the Septuagint (Louvain – Paris – Walpore: Peeters 2009).

Orr W. F., Walther J. A., 1 Corinthians (The Anchor Bible 32; New Haven – London: Yale University Press 1974).

Oster R. E., 1 Corinthians (NIV, Joplin, Missouri: College Press Publishing Company 2005).

Perschbacher W. J. (red.), The New Analytical Greek Lexicon (Peabody: Hendrickson 2001).

Piwowar A., Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 13; Lublin: Wydawnictwo KUL 2017).

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio 1995).

Porter S., Verbal Aspect in the Greek of the New Testament, with Reference to Tense and Mood, (Studies in Biblical Greek 1; New York: Peter Lang: 1989).

Robertson A., Plummer A., A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of St Paul to the Corinthians (Edinburgh: T. and T. Clark 1975).

Rosik M., Pierwszy List do Koryntian (NKB 7; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2009).

Stählin G., „nyn (arti)”, Theological Dictionary to the New Testament, (red. G. Kittel) (tłum. and red. G. W. Bromiley) (Grand Rapids: W. B. Eerdmans 1968), IV, 1106-1123.

Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, (tłum. A. Czwojdrak) (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio 2015).

Thayer J. H., A Greek-English Lexicon of the New Testament (New York: American Book Co. 1889).

Thiselton A. C., The First Epistle to the Corinthians. A Commentary on the Greek Text (NIGTC; Grand Rapids – Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2000).

Thrall M. E., II Corinthians VIII-XIII (ICC; Edinburgh: T and T Clark 2000), II.

Walker W. O., „Apollos and Timothy as the Unnamed "Brothers" in 2 Corinthians 8:18-24”, Catholic Biblical Quaterly 73 (2011) 318-338.

Witherington III B., Conflict and Community in Corinth. A Socio-Rethorical Commentary on 1 and 2 Corinthians (Grand Rapids – Carlisle: Eerdmans Publishing Company – The Paternoster Press 1995).

Pobierz

Opublikowane
2018-10-04


Rambiert-Kwaśniewska, A. M. (2018). Teologiczne znaczenie wyrażenia nyni de w korespondencji św. Pawła z Koryntianami. The Biblical Annals, 8(4), 587–606. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/320

Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska  anna.rambiert@gmail.com
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu https://orcid.org/0000-0002-9491-6786Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).