Lorenzo Rossi, Pietro e Paolo testimoni del Crociffsso-Risorto: La synkrisis in Atti 12,1-23 e 27,1-28,16. Continuita e discontuita di un paralelismo nell’opera lucana (Analecta Biblica 205; Rome: Gregorian & Biblical Press 2014)

Krzysztof Wojciech Mielcarek

Instytut Nauk Biblijnych KUL , Polska
https://orcid.org/0000-0001-8575-7966Abstrakt

Book review: Lorenzo Rossi, Pietro e Paolo testimoni del Crociffsso-Risorto: La synkrisis in Atti 12,1-23 e 27,1-28,16. Continuita e discontuita di un paralelismo nell’opera lucana (Analecta Biblica 205; Rome: Gregorian & Biblical Press 2014). Pp. 512. €35. ISBN: 8876536671.

Słowa kluczowe:

Lucan work, Acts of Apostles, Peter, Paul, Jesus, paschal narratives


Opublikowane
2018-10-04


Mielcarek, K. W. (2018). Lorenzo Rossi, Pietro e Paolo testimoni del Crociffsso-Risorto: La synkrisis in Atti 12,1-23 e 27,1-28,16. Continuita e discontuita di un paralelismo nell’opera lucana (Analecta Biblica 205; Rome: Gregorian & Biblical Press 2014). The Biblical Annals, 8(4), 645–650. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/321

Krzysztof Wojciech Mielcarek  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Instytut Nauk Biblijnych KUL

Dzieło Łukaszowe,

Księgi historyczne NT

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta

https://orcid.org/0000-0001-8575-7966Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).