Paul’s Death and Resurrection in Acts 27–28? A Literary Comparison with the Gospel of Luke

Vadim Wittkowsky

Humboldt University Berlin , Niemcy

Abstrakt

It was claimed more than once that the journey of Paul and his landing on the shore of Malta in the last two chapters of the Book of Acts can be interpreted as a theological parallel to the account of death and resurrection of Jesus. There are, to be sure, some reasonable arguments in favor of that, such as close relationship between death and death risk or similarities to the journey of Jonah. But can it be convincingly argued that Luke really did intend a parallelism of this kind in Acts 27-28? The paper deals with literary elements of Luke 23-24 in order to make this hypothesis more conclusive.

Słowa kluczowe:

Luke 23-24, Acts 27-28, Book of Jonah, Biblical Rewriting, Literary Comparison

Barrett, C.K., A Critical and Exegetical Commentary on The Acts of the Apostles (Edinburgh: Clark 1998) II.

Brodie, Th.L., The Birthing of the New Testament: The Intertextual Development of the New Testament Writings (Sheffield: Phoenix 2004).

Christopher, D., The Appropriation of Passover in Luke-Acts (WUNT 2.476; Tübingen: Mohr Siebeck 2018).

Clabeaux, J., „The Story of the Maltese Viper and Luke’s Apology for Paul”, Catholic Biblical Quarterly 67 (2005) 604-610.

Goulder, M.D., Luke: A New Paradigm (JSNTSup 20; Sheffield: Academic Press 1989) II.

Haenchen, E., Die Apostelgeschichte, 12th ed. (Göttingen: Vandenhoeck 1959).

Holladay, C.R., Acts: A Commentary (Louisville: Westminster John Knox 2016).

Müller, M., „Acts as Biblical Rewriting of the Gospels and Paul’s Letters”, Luke’s Literary Creativity (ed. J.T. Nielsen – M. Müller) (LNTS 550; London – New York: Bloomsbury – T&T Clark 2016) 96-117.

Omerzu, H., Der Prozeß des Paulus: Eine exegetische und rechtshistorische Untersuchung der Apostelgeschichte (BZNW 115; Berlin – New York: De Gruyter 2002).

Pervo, R.I., Acts: A Commentary (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress 2009).

Radl, W., Paulus und Jesus im lukanischen Doppelwerk: Untersuchungen zu Parallelmotiven im Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte (Europäische Hochschulschriften 23/49; Bern: Herbert Lang – Frankfurt am Main: Peter Lang 1975).

Wittkowsky, V., „Der Stoff der ‘großen Auslassung’ in Lukas 24 und Apostelgeschichte 27–28”, Reading the Gospel of Mark in the Twenty-First Century (ed. G. van Oyen) (BETL 301; Leuven: Peeters 2019) 847-866.


Opublikowane
2019-03-21


Wittkowsky, V. (2019). Paul’s Death and Resurrection in Acts 27–28? A Literary Comparison with the Gospel of Luke. The Biblical Annals, 10(1), 93–101. https://doi.org/10.31743/biban.4084

Vadim Wittkowsky  wittkovx@cms.hu-berlin.de
Humboldt University BerlinLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).