Contrats de mariage judéo-araméens du Ve siècle av.n.è. La position juridique de l’épouse

Edward Lipiński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

The Aramaic marriage contracts from the Jewish military colony in Elephantine, written in the course of the fifth century B.C., provide much needed information about the legal position of the wife in the first millennium B.C., especially in the Persian period. They reflect the practice of middle class families, in which the wife’s rights and the basically monogamous character of marriage, as stipulated by the contracts, parallel an old Near Eastern legal tradition, quite different from the rabbinic one, based in part on a misread, misinterpreted, and widely discussed text of Deut 24:1-4. The article examines the successive steps of marriage agreement, as presented in the contracts, which have some basic features in common and record the bridegroom’s request, his solemn marriage declaration, the payment of the bride-price, the drawing up of a written contract with a description of the dowry, and the stipulations referring to the dissolution of marriage by divorce or death of one of the parties. Their equal rights in case of divorce are not due to the Egyptian environment, but to an old Semitic tradition, going back at least to the early second millennium B.C. The monogamous principle of the marriage contracts in question is also examined and their social context is briefly characterized.

Słowa kluczowe:

Stary Testament, prawo bliskowschodnie, prawo biblijne, pozycja prawna małżonki, dokumenty z Elefantyny, kontrakty małżeńskie, mhr, ‘rbh/‘rbt, ‘rwt dbr


Opublikowane
2015-11-14


Lipiński, E. (2015). Contrats de mariage judéo-araméens du Ve siècle av.n.è. La position juridique de l’épouse. The Biblical Annals, 4(1), 9–41. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/491

Edward Lipiński  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).