The Motif of God’s Wrath in Zephaniah’s Prophecy about the Day of Yahweh

Wojciech Pikor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

The article constitutes an analysis of the motif of the day of Yahweh in the Book of Zephaniah. God’s anger, a crucial element of that day, may be interpreted as a metaphor for God’s mercy. The starting point for the verification of this hypothesis is the exploration of the semantic fields employed in the descriptions of the day of Yahweh in the Old Testament. Then, the historical-salvific background for the motif of God’s wrath is outlined. Situating God’s anger in the context of the covenant and Exodus helps pinpoint the function of the metaphor of anger in the message of God’s mercy.

Słowa kluczowe:

Dzień Jahwe, gniew Jahwe, Księga Sofoniasza, przymierze, Synaj, miłosierdzie


Opublikowane
2015-11-14


Pikor, W. (2015). The Motif of God’s Wrath in Zephaniah’s Prophecy about the Day of Yahweh. The Biblical Annals, 4(1), 41–55. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/496

Wojciech Pikor  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).