The Motif of God’s Wrath in Zephaniah’s Prophecy about the Day of Yahweh

Wojciech Pikor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

The article constitutes an analysis of the motif of the day of Yahweh in the Book of Zephaniah. God’s anger, a crucial element of that day, may be interpreted as a metaphor for God’s mercy. The starting point for the verification of this hypothesis is the exploration of the semantic fields employed in the descriptions of the day of Yahweh in the Old Testament. Then, the historical-salvific background for the motif of God’s wrath is outlined. Situating God’s anger in the context of the covenant and Exodus helps pinpoint the function of the metaphor of anger in the message of God’s mercy.

Słowa kluczowe:

Dzień Jahwe, gniew Jahwe, Księga Sofoniasza, przymierze, Synaj, miłosierdzie


Opublikowane
2015-11-14


Pikor, W. (2015). The Motif of God’s Wrath in Zephaniah’s Prophecy about the Day of Yahweh. The Biblical Annals, 4(1), 41–55. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/496

Wojciech Pikor  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).