The Literary Form and the Message of John 8:31-36

Adam Kubiś

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

The paper deals with the relationship between the literary form and the message of the pericope John 8:31-36 (along with its immediate literary context). Our examination of five different possible literary forms demonstrated that identifying the precise form bears directly on grasping the correct semantics and pragmatics of this Johannine passage. John 8:31-36 actually reflects the merging of at least two different literary forms: misunderstanding (also called riddle and test) and the covenantal offer of freedom. The ultimate meaning of the text, taken as a whole, should be seen as the offer of freedom. This, however, is misunderstood and eventually rejected by Jesus’ interlocutors, who failed to recognize in Jesus God, the Redeemer and Liberator, and thus did not pass the test of being his true disciples.

Słowa kluczowe:

Ewangelia Jana, krytyka form, gatunek literacki, wolność, wyzwolenie, midrasz, przymierze, nieporozumienie, zagadka, test, proces sądowniczy


Opublikowane
2015-11-14


Kubiś, A. (2015). The Literary Form and the Message of John 8:31-36. The Biblical Annals, 4(1), 121–145. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/497

Adam Kubiś  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).