Łukasz Darowski, Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11 (Studia Biblica Lublinensia 20; Lublin: Wydawnictwo KUL 2019)

Marcin Karwacki

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Polska

Abstrakt

Book Review: Łukasz Darowski, Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11 (Studia Biblica Lublinensia 20; Lublin: Wydawnictwo KUL 2019). Ss. 250. PLN 25. ISBN 978-83-8061-730-8


Pobierz

Opublikowane
2020-01-08


Karwacki, M. (2020). Łukasz Darowski, Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11 (Studia Biblica Lublinensia 20; Lublin: Wydawnictwo KUL 2019). The Biblical Annals, 10(1), 137–140. https://doi.org/10.31743/biban.5033

Marcin Karwacki  marcin.karwacki@dominikanie.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski https://orcid.org/0000-0001-9975-7449Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).