Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. II. Mk 14,1-16,20 (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2019)

Łukasz Biełusz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Book Review: Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania . Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. II. Mk 14,1-16,20, (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2019). Ss. 478. PLN 49. ISBN 978-83-65198-60-0


Pobierz

Opublikowane
2020-01-08


Biełusz, Łukasz. (2020). Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. II. Mk 14,1-16,20 (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2019). The Biblical Annals, 10(1), 133–136. https://doi.org/10.31743/biban.5056

Łukasz Biełusz  ukaszbielusz@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).