H. Daniel Zacharias, Matthew’s Presentation of the Son of David: Davidic Tradition and Typology in the Gospel of Matthew (T and T Clark Biblical Studies; London – New York: Clark 2017)

Jacek Pietrzak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologiczny. Instytut Nauk Biblijnych. , Polska

Abstrakt

Book Review: H. Daniel Zacharias, Matthew’s Presentation of the Son of David : Davidic Tradition and Typology in the Gospel of Matthew (T and T Clark Biblical Studies; London – New York: Clark 2017). Pp. xi + 224. $ 108. Hardback. ISBN 978-0-56767-077-9Opublikowane
2020-01-08


Pietrzak, J. (2020). H. Daniel Zacharias, Matthew’s Presentation of the Son of David: Davidic Tradition and Typology in the Gospel of Matthew (T and T Clark Biblical Studies; London – New York: Clark 2017). The Biblical Annals, 10(1), 149–153. https://doi.org/10.31743/biban.5057

Jacek Pietrzak  jacek.pietrzak@dominikanie.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologiczny. Instytut Nauk Biblijnych. https://orcid.org/0000-0003-3747-5256Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).