Arcykapłan Jazon i jego zamierzenia wobec Jerozolimy w świetle Ksiąg Machabejskich

Grzegorz Baran

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

As is apparent from an analysis of the Books of the Maccabees, Jason belonged to the group of so-called Hellenized Jews, who took the initiative in introducing Hellenistic customs in Jerusalem and Judea. Certainly, the office of High Priest, which he captured through corruption, made him one of the leading figures in this process. Two institutions which Jason founded, the gymnasium and ephebate, would have pushed Jerusalem in the direction of other poleis of the Hellenistic world. It is difficult to say, however, to what extent he actually managed to implement these projects. In Jerusalem we do not know, for example, whether he managed only to create a so-called politeuma or if he perhaps went further, converting the city into a true polis. As scholars show, Jason probably wanted to connect “the old” with “the new”, i.e. to give Jerusalem the status of a Greek polis on the one hand while, on the other, retaining the “native customs” and loosening only their rigor. Perhaps his sudden loss of the post of High Priest caused the projects he undertook to not be fully implemented.

Słowa kluczowe:

Księgi Machabejskie, arcykapłan Jazon, hellenizacja

Pobierz

Opublikowane
2015-11-08


Baran, G. (2015). Arcykapłan Jazon i jego zamierzenia wobec Jerozolimy w świetle Ksiąg Machabejskich. The Biblical Annals, 3(2), 261–284. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/529

Grzegorz Baran  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).