Ukaranie Asaela (1 Hen. 10,4-8) w kontekście mezopotamskiej literatury zwalczającej czarną magię

Henryk Drawnel

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

The literary pattern of Asael’s punishment in the Enochic myth (1 En. 10,4-8) does not seem to originate in biblical literature or Greek mythology. It is far more probable that Babylonian anti-witchcraft literature provides the proper background for most of the elements in that literary pattern. The Jewish composer who lived in Mesopotamia in Late Babylonian period treated Asael and other Watchers as warlocks against whom some elements of exorcistic rituals have to be applied. The elimination of Asael and other Watchers from the earthly realm paved the way for the Jewish context of knowledge transmission, exemplified by Enoch and his insight into the structure of the world, revealed to him by angels faithful to the God of Israel.

Słowa kluczowe:

1 Henoch, Księga Czuwających, Asael, literatura zwalczająca magię, kontekst późnobabiloński

Pobierz

Opublikowane
2015-11-08


Drawnel, H. (2015). Ukaranie Asaela (1 Hen. 10,4-8) w kontekście mezopotamskiej literatury zwalczającej czarną magię. The Biblical Annals, 3(2), 285–307. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/530

Henryk Drawnel  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).