The Poor Widow’s Mites. A Contextual Reading of Mark 12:41-44

Adam Kubiś

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

An intriguing point of disagreement is evident among recent commentators on Mark 12:41-44 as to how we should understand the poor widow’s offering, whether as a positive or negative image. The crucial issue, raised for the first time by Addison G. Wright, is a proper grasp of the immediate narrative context of the poor widow’s story, which in his case produced the lamentable reading of the widow’s “deed.” Nevertheless, by widening the immediate narrative context and reading the account within the larger Markan framework, the interpretative ambiguity disappears. The widow is presented to Jesus’ disciples, and to the readers of the Markan story, as a positive example of selfdenial motivated by faith, love and devotion toward God. Thus, she not only stands as a symbol of the faithful remnant of Israel, but, most importantly, presents a picture of Jesus’ own self-offering on the cross.

Słowa kluczowe:

Ewangelia św. Marka, uboga wdowa, wdowi grosz, ofiara, uczeń, uczeni w Piśmie


Opublikowane
2015-11-08


Kubiś, A. (2015). The Poor Widow’s Mites. A Contextual Reading of Mark 12:41-44. The Biblical Annals, 3(2), 339–381. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/535

Adam Kubiś  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).