Józef Tadeusz Milik in the École Biblique (1952-1960)

Zdzisław J. Kapera

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

J.T. Milik (1922-2006) was first of all a brilliant epigrapher and publisher of the Dead Sea Scrolls. His stay at the École Biblique marked a crucial period in his busy life. It was the golden decade in his scholarly output. He identified, deciphered and published most of the Dead Sea documents which appeared in print in the 1950s (suffice it to mention the manuscripts of 1Q and 5Q, the Copper Scroll from Cave 3, documents from Wadi Murabba‘at and some scrolls of Cave 4). He wrote a synthesis in 1957 which remains one of the most cited books on the scrolls. Starting from March 1952 Milik took part in archaeological searches at Khirbet Qumran and in the Judaean Desert. He cooperated with Father Bellarmino Bagatti at Dominus Flevit in Jerusalem. Milik discovered several Second Temple tombs with numerous ossuaries close to Jerusalem. His two expeditions with Father Jean Starcky yielded hundreds of Nabataean inscriptions. He remains in the history of Biblical research as a co-founder of Qumranology and a Biblical archaeologist par excellence.

Słowa kluczowe:

J.T. Milik, R. de Vaux, Chirbet Qumran, Zespół Zwojowni, ossuaria, Nabatea


Opublikowane
2015-11-08


Kapera, Z. J. (2015). Józef Tadeusz Milik in the École Biblique (1952-1960). The Biblical Annals, 3(2), 439–450. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/536

Zdzisław J. Kapera  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).