Znaczenie czasownika διατάσσω w źródłach biblijnych – w nawiązaniu do διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων w Ga 3,19b

Waldemar Rakocy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych. , PolskaAbstrakt

The present paper concerns the meaning of the verb διατάσσω in the biblical texts (LXX, NT) as well as in selected Greek extra-biblical sources. Except very concise contributions like those found in dictionaries the subject hasn’t been worked up yet. Existing studies on the expression διαταγεις δι' αγγέλων focus on the role of angels in the Jewish tradition, passing over the verb used by Paul. Our research on the διατάσσω led us to conclusion that the range of angels’ competences in Gal 3:19b is larger than it was assumed in Judaism. Broader competences inevitably result in loosening the relation between Law and God. Firstly, the idea of mediation is to be excluded. Secondly, the angels are responsible for administering the Law as well as for its shape (in what we usually ascribe to God). Furthermore, the argument based on the nature of the Law lets us state that it was their initiative in order to instruct the humankind. So the role of angels in bringing the Law into being was bigger than it has been commonly thought of till now. To be clear, we don’t rule out some relation between Law and God but at the same time we don’t consider it strict. The study reveals lack of direct and close relation between Law and God. Such a level of relation exists in the gift of Christ.

Słowa kluczowe:

pośrednictwo aniołów, przymierze na Synaju, nadanie Prawa, List do Galatów

Pobierz

Opublikowane
2015-11-08


Rakocy, W. (2015). Znaczenie czasownika διατάσσω w źródłach biblijnych – w nawiązaniu do διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων w Ga 3,19b. The Biblical Annals, 3(2), 383–419. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/538

Waldemar Rakocy  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Nauk Biblijnych.

Dzieło Łukaszowe,

Historyczność Jezusa i Ewangelii.

Septuaginta
Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).