Mary in the Apostolic Church in the Light of the Lucan Writings

Krzysztof Wojciech Mielcarek

Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0001-8575-7966


Abstrakt

Lukan Mariology does not present a holistic picture of Jesus’ Mother, although no doubt it is fundamentally important for the narrative of Luke-Acts. The Infancy Narrative and the three further traditions disseminated in the main bulk of the Lukan work (Lk 8:21; 11:27-28; Acts 1:14) show that her person cannot be limited to her faith or motherhood only. The author of the third Gospel composed a careful set of scenes in order to share with his readers much fuller picture of Mary. Being a Mother of the Lord, she is also a disciple following God’s will and the teaching of her Son. In this study the author is looking for some fresh insights from the text applying methodology presented recently by C. Bennema and other scholars interested in the Gospels’ characters and their characterisation. 

Słowa kluczowe:

Luke, the theology of Luke, Infancy Narrative, characterisation of Mary, Mariology of Luke

Abrams M.H., A Glossary of Literary Terms (New York: Holt Rine¬hart & Winston 1981).

Bennema C., A Theory of Character (Minneapolis: Fortress Press, 2014).

Bovon F., Luke 1: A Commentary on the Gospel of Luke 1:1–9:50 (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2002).

Feník J., Lapko R., Annuciation to Mary in Luke 1–2, Biblica 96/4 (2015) 498-524.

Fitzmyer J.A., The Gospel according to Luke I–IX: Introduction, Translation, and Notes [AYB 28A] (New Haven – London: Yale University Press, 2008).

Johnson E.A., Truly our Sister. A Theology of Mary in the Communion of Saints, (New York – London: Continuum 2003).

Mary in the New Testament (red. R.E. Brown, K.P. Donfried i inni; Mahwah, NJ: Paulist Press 1987).

Pellegrino C., Maria di Nazaret, Profezia del Regno. Un approccio narrativo a Lc 1,34 (Analecta biblica. Dissertationes 206; Roma: Gregorian & Biblical Press 2014.

Pippin T., The Politics of Meeting: Women and Power in the New Tes¬tament, That They Might Live: Power, Empowerment, and Leadership in the Church (red. M. Downey; New York: Crossroad 1991), 13-24.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu (Warszawa: Vocatio 1995), 652.

Reid B.E., An Overture to the Gospel of Luke, Currents in Theology and Mission 39/6 (2012) 428-434.

Rosik M., Mariologia, Teologia Nowego Testamentu. Tom I. Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie (red. M. Rosik; Wrocław: WKA 2008) 283-334.

Schaberg J.D., Luke, Women’s Bible Commentary (red. C.A. Newsom, S.H. Ringe, Louisville, KY: Westminster Knox Press 20123).

Starowieyski M., Kulturotwórcza rola apokryfów, Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka (red. A. Ceglińska, Z. Stasze¬wska; Łódź: 2001) 63-76.

Tibbetts J.J., Historical Developement of Biblical Mariology Pre- and Post-Vatican II (Dayton, OH: Marian Library Institute 1995).

Verwehen H., Mariologie als Befreiung. Lk 1,26-45.56, Zeitschrift für katholische Theologie, 105/2 (1983) 168-183.

Zerwick M., Biblical Greek Illustrated by Examples (Rome: PIB 1963).


Opublikowane
2020-04-03


Mielcarek, K. W. (2020). Mary in the Apostolic Church in the Light of the Lucan Writings. The Biblical Annals, 10(4), 599–614. https://doi.org/10.31743/biban.5610

Krzysztof Wojciech Mielcarek  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierownik Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

I. Wykształcenie:

1983­‑1987 – studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubel­skiego (wyróżnienie).

 1987­‑1989 – studia licencjackie na Instytucie Nauk Biblijnych KUL

 1989/1990 – roczny kurs w ekumenicznej szkole biblijnej w Holsbybrunn (Szwecja).

 1994 – doktorat z teologii biblijnej, praca:       „Jezus – Ewan­gelizator ubogich”, promotor:  ks. prof. dr hab. Józef Kuda­sie­wicz.

 1997­‑1999 – studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Licencjat ukończony z ogólną oceną: magna cum laude.

2008.10.14 – habilitacja na podstawie tezy: Ιερουσαλημ, Ιεροσολυμα. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej.

 II. Zainteresowania naukowe:

 Dzieło Łukaszowe (Łk–Dz),

 Septuaginta,

 judaizm hellenistyczny i okres wczesnochrześcijański.

 

II. Organizacje i gremia naukowe:

 1999­‑ – Associazione ex­‑alunni Pontificio Istituto Biblico – Roma

 2000-2004 – Redaktor Biblii Ekumenicznej Starego Testamentu

 2003­‑ – Stowarzyszenie Biblistów Polskich (założone 2003)

 2003­‑ – Catholic Biblical Association of America

2008- – Society of Biblical Literature

2012- – “Faith and Order Commission” of the World Council of Churches (członek komisji z ramienia Kościoła katolickiego)

https://orcid.org/0000-0001-8575-7966Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).