E se Osea non fosse esistito davvero…?

Il neostoricismo negli studi biblici contemporanei — prospettive e inquietudini

Arnold Zawadzki

Instytut Nauk Biblijnych KUL ,

Abstrakt

L’articolo presenta un’approfondita revisione del libro di James M. Bos Reconsidering the Date and the Provenance of the Book of Hosea. The Case for the Persian-Period Yehud, sullo sfondo del problema del neostoricismo negli studi biblici. Dopo aver tracciato una breve panoramica sul fenomeno del neostoricismo in generale (la sua genesi e il suo successivo sviluppo nel corso degli anni), viene discusso l’approccio di Bos in base al confronto con tali premesse ideologico-filosofiche. A tal proposito viene presentata in modo dettagliato l’intera struttura del libro di Bos, assieme alla valutazione critica dell’argomentazione da lui addotta. L’autore dell’articolo ritiene che l’approccio neostoricista alla Bibbia sia del tutto soggettivo e sbagliato, in quanto assolutizza un principio filosofico e non lascia spazio per caso, dubbio o fede. 

 

Słowa kluczowe:

neostoricismo, neostoricismo negli studi biblici, Osea, Bos, periodo persiano, Liverani

Amit, Y., Hidden Polemics in Biblical Narrative (Leiden: Brill 2000).

Assmann, J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008).

Blenkinsopp, J., “The Judaean Priesthood During the Neo-Babylonian and Achaemenid Periods: A Hypothetical Reconstruction”, Catholic Biblical Quarterly 69 (1998) 25-43.

Bos, J.M., Reconsidering the Date and the Provenance of the Book of Hosea. The Case for the Persian- Period Yehud (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 580; London et al.: Bloomsbury 2014).

Cox, J.N. – Reynolds, L.J., “The Historicist Enterprise”, New Historical Literary Study. Essays on Reproducing Texts, Representing History (Princeton, NJ: Princeton University Press 1993) 3-38.

Danto, A.C., Analytical Philosophy of History (Cambridge: Cambridge University Press 1968).

Davies, Ph.R., The Origins of Biblical Israel (New York – London: T&T Clark 2007).

Eagleton, T., Criticism and Ideology: A Study in Marxist Literary Theory (London: New Left Books 1976).

Edelman, D.V., “Did Saulide-Davidic Rivalry Resurface in Early Persian Yehud?”, The Land That I Will Show You: Essays on the History and Archaeology of the Ancient Near East in Honour of J. Maxwell Miller (a cura di J.A. Dearman – M.P. Graham) (JSOTSup 343; Sheffield: Sheffield Academic Press 2011) 69-91.

Edelman, D.V., The Origins of the «Second Temple»: Persian Imperial Policy and the Rebuilding of Jerusalem (London: Equinox 2005).

Fineman, J., “The History of the Anecdote: Fiction and Fiction”, The New Historicism (a cura di H.A. Veeser) (New York – London: Routledge 1989) 49-76.

Finkelstein, I. – Singer-Avitz, L., “Reevaluating Bethel”, Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 125/1 (2009) 33-48.

Gallagher, C., “Marxism and the New Historicism”, The New Historicism (a cura di H.A. Veeser) (New York – London: Routledge 1989) 37-48.

Greenblatt, S., Learning to Curse-Essays in Early Modern Culture (New York: Routledge 1990).

Greenblatt, S., Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare (Chicago, IL: University of Chicago Press 2005).

Greenblatt, S., Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renaissance England (Berkeley, CA – Los Angeles, CA: University of California Press 1988).

Guy, J.M. – Small, I., Politics and Value in English Studies? A Discipline in Crisis? (Cambridge: Cambridge University Press 1993).

Hawthorn, J., Cunning Passages: New Historicism, Cultural Materialism and Marxism in the Contemporary Literary Debate (London: Arnold Press 1996).

Heck, D., “Wokół nowego historycyzmu”, Pamiętnik Literacki 88/2 (1997) 97-111.

Hens-Piazza, G., The New Historicism (Minneapolis, MN: Fortress 2002).

Koenen, K., Bethel: Geschichte, Kult und Theologie (OBO 192; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003).

Liverani, M., Oltre la Bibbia, 3a ed. (Roma – Bari: Laterza 2003).

Macherey, P., A Theory of Literary Production (London: Routledge and Kegan Paul 1978).

Mink, L.O., Historical Understanding (Ithaca, NY – London: Cornell University Press 1987).

Montrose, L., “Renaissance Literary Studies and the Subject of History”, English Literature Renaissance

/1 (1986) 5-12.

Na’aman, N., “The ‘Conquest of Canaan’ in the Book of Joshua and in the History”, From Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel (a cura di I. Finkelstein – N. Na’aman) (Washington. D.C.: Biblical Archaeology Society 1994) 218-281.

Na’aman, N., “Does Archaeology Really Deserve the Status of a ‘High Court’ in Biblical Historical Research?”, Between Evidence and Ideology: Essays on the History of Ancient Israel Read at the Joint Meeting of the Society for Old Testament and Oud Testamentisch Werkgezelschap, Lincoln, July 2009 (a cura di B. Becking – L.L. Grabbe) (Leiden: Brill 2011) 165-183.

Nissinen, M., Prophetie, Redaktion und Fortschreibung im Hoseabuch: Studien zum Werdegang eines Prophetenbuches im Lichte von Hos 4 und 11 (AOAT 23; Neukirchen-Vluyn: Neukirchen 1991).

Nietzsche, F., Sull’utilità e il danno della storia per la vita (Piccola Biblioteca Adelphi 11; Milano: Adelphi 1974).

Pechter, E., “The New Historicism and Its Discontents: Politicizing Renaissance Drama”, Proceedings

of the Modern Language Association 102 (1987) 290-305.

Rothacker, E., “Das Wort ‘Historismus’”, Zeitschrift für deutsche Wortforschung 16 (1960) 3-6.

Spivak, G.Ch., “The New Historicism. Political Commitment and the Postmodern Critic”, The New Historicism (a cura di H.A. Veeser) (New York – London: Routledge 1989) 277-243.

Strauss, B., La guerra di Troia (Roma – Bari: Laterza 2007).

Van Seters, J., “Joshua’s Campaign of Canaan and Near Eastern Historiography”, Scandinavian Journal of the Old Testament 4/2 (1990) 1-12.

Veeser, H.A. (a cura di), The New Historicism (New York – London: Routledge 1989).

Veeser, H.A. (a cura di), The New Historicism Reader (New York – London: Routledge 1994).

Wayne, D.E., “New Historicism”, Encyclopedia of Literature and Criticism (a cura di M. Colyle et al.) (London: Routledge 1990) 792.

Werner, K., Giambattista Vico als Philosoph und gelehrter Forscher (Vienna: Braumüller 1881).


Opublikowane
2020-03-02


Zawadzki, A. (2020). E se Osea non fosse esistito davvero…? Il neostoricismo negli studi biblici contemporanei — prospettive e inquietudini. The Biblical Annals, 10(2), 303–326. https://doi.org/10.31743/biban.5897

Arnold Zawadzki  zawadzki.a@icloud.com
Instytut Nauk Biblijnych KUL https://orcid.org/0000-0002-7827-7881Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).