The Eternal God's Response to Man's Cry in His Passing “Days” and “Years” (Ps 90)

Henryk Witczyk

Instytut Nauk Biblijnych KUL ,

Abstrakt

In Ps 90, the poet expresses his perception of man's time as marked by dynamic of passing away, fear of death, destruction, and futility. At the same time, he speaks of God's “eternity” as “You are” (v. 2). He discovers the astonishing influence of “eternity” on “time.” The prayer of the “servants” makes the distant God (full of anger and indignation – v. 11) come close to them and act in their fleeting time to evoke His “mercy,” “steadfast love,” “joy” “glorious power,” thereby making time “stable” and “permanent” (v. 17). This is anchored in God's eternity, even in God's “You are” (v. 2). In the short and transient “days” and “years” of His “servants” and their “sons,” God writes an intense experience of His eternity. The extraordinary coexistence, even the interpenetration of time and eternity in the experience of the believer (people), is perhaps the most crucial theological intuition of Ps 90.

Słowa kluczowe:

eternity, time, man’s time, days and years, Ps 90

Abelava R., Le Psaume 90 et les fragilités humaines. Analyse sémantique et lecture contextuelle (Strasbourg: Université de Strasbourg, 2012).

Aletti J.N. – Trublet J., Approche poétique et théologiques des Psaumes. Analyse et Méthodes, (Paris: Cerf, 1983).

Auffret P., Essai sur la structure littéraire du Psaume 90, Bib 61 (1980), 262-276.

Barr J., Biblical Words for Time (Studies in Biblical Theology 33), Edinburgh 1962.

Castellino G., Libro die Salmi, Torino 1955.

Clifford R. J., Creation Accounts in the Ancient Near East and in the Bible, (CBQMS 26), (Washington: Catholic Biblical Association, 1994).

Clifford R. J., Psalm 90. Wisdom Meditation or Communal Lament?, w: The Book of Psalms. Composition and Reception (red. P. W. Flint – P. D. Miller), (Leiden: Brill, 2005), 190-205.

Gerlemann G., sb’ – saziarsi, w: E. Jenni – C. Wsetermann (red.), Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, Torino, 1982, 738-741.

Hossfeld F. L. –Zenger E., Psalms II. A Commentary on Psalms 51-100, (Minneapolis: MN, Fortress, 2005).

Jenni E., Das Wort ‘olam im Alten Alten Testament, ZAW 64 (1952), 197-248.

Köckert M., Zeit Und Ewigkeit in Psalm 90, w: Zeit und Ewigkeit als Raum göttlichen Handelns. Religionsgechichtliche, theologische und philosophische Perspektiven (red. R. G. Kratz – H. Spieckermann), (Berlin: De Gruyter 2009).

Muilenburg J., The Biblical View of Time, HThR 54 (1961), 225-271.

Müller H. P., Der 90. Psalm. Ein Paradigma exegetischer Aufgaben, ZTK 81 (1984), 265-285.

Oeming M., Das Buch der Psalmen, Psalm 1-41, (Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 2000).

Ratschow C. H., Anmerkungen zur theologischen Auffassung des Zeitproblems, ZTK 51, 1954, 360-387.

Ravasi G., Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, t. II, (Bologna: Dehoniane, 1986).

Schmitt R., Abschied von der Heilsgeschichte? Untersuchungen zum Verständnis von Geschichte im Alten Testament, EHS.T 195, (Frankfurt am M.: Peter Lang, 1982), 103-104.

Schmidt W.H., Der du die Menschen lässest sterben. Exegetische Anmerkungen zu Ps 90, w: F. Crüsemann i in. (red.), Was is der Mensch...? Beiträge zur Anthropologie des Alten Testaments, (München: Kaiser, 1992), 115-130.

J. Schnocks, «Ehe die Berge geboren wurden, bist du». Die Gegenwart Gottes im 90. Psalm, BiKi 54 (1999), 163-169.

Schnocks J., Vergänglichkeit und Gottesherrschaft. Studien zu Psalm 90 und dem vierten Psalmenbuch, (BBB 140), Berlin: Philo, 2002.

Sekine M., Erwägungen zur hebräischen Zeitauffassung, VT Supplement Series 9 (1963), 66-82.

Seybold K., Zu den Zeitvorstellungen in Psalm 90, TZ 53 (1997), 97-108.

Trublet J., La poétique des Psaumes, Lumière et vie 202 (1991), 55-73.

Tułodziecki T., „Dzisiaj kwiatem, jutro słomą” – tajemnica ludzkiego przemijania w Ps 90, Verbum Vitae 24 (2014), 73-94.

Wahl H. M., Psalm 90, 12. Text, Tradition und Interpretation, ZAW 106 (1994), 116-123.

Wilch J. R., Time and Event, Leiden: E.J. Brill, 1969.


Opublikowane
2020-05-17


Witczyk, H. (2020). The Eternal God’s Response to Man’s Cry in His Passing “Days” and “Years” (Ps 90). The Biblical Annals, 10(4), 533–562. https://doi.org/10.31743/biban.6851

Henryk Witczyk  henwit@kul.pl
Instytut Nauk Biblijnych KULLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).