Eyewitnesses and Healing Miracles in the Gospel of Mark

Richard Bauckham

University of St Andrews, Scotland , Wielka Brytania

Abstrakt

This essay builds on my extensive argument elsewhere to the effect that the Gospels are closely based on eyewitness testimony. It focuses on the nine healing miracles in the Gospel of Mark. The intention is not to offer any kind of proof that the stories really are based on eyewitness reports, but to show that Mark wanted to claim eyewitness testimony for them and that this explains some features of the narratives. The features that are discussed from this perspective are the Aramaic words of Jesus, the occurrence of personal names, and the literary construction of point of view.

Słowa kluczowe:

eyewitnesses, healing miracles, Gospel of Mark, Jesus, Aramaic in Gospels, Bartimaeus

Bauckham R., Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (2nd edition; Grand Rapids: Eerdmans, 2018).

Bultmann R., The History of the Synoptic Tradition, trans. John Marsh (revised edition; Oxford: Blackwell, 1972).

Collins A. Y., Mark (Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2007).

France R. T., The Gospel of Mark (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans; Carlisle: Paternoster, 2002).

Gundry, R.H., Mark: A Commentary on His Apology for the Cross, (Grand Rapids: Eerdmans 1993).

Horton F. L., Nochmals ephphatha in Mk 7:34, ZNW 77 (1986) 101-108.

Keener C. S., Christobiography: Memory, History, and the Reliability of the Gospels (Grand Rapids: Eerdmans, 2019).

Lee S.-I., Jesus and Gospel Traditions in Bilingual Context: A Study in the Interdirectionality of Language (BZNW 186; Berlin: De Gruyter, 2012).

Maier J. P., A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, vol. 2: Mentor, Message, and Miracles (New York: Doubleday 1994).

Marcus J., Mark 1-8 (AB 27; New York: Doubleday, 1999).

Marcus J., The Way of the Lord: Christological Exegesis of the Old Testament in the Gospel of Mark (Louisville: Westminster John Knox, 1992).

Moreau J.-C., “Rabbouni,” RB 119 (2012) 403-420.

Nineham D. E., The Gospel of St Mark (Pelican NT Commentaries; London: A. & C. Black, revised edition, 1968).

Rüger H. P., Die lexicalischen Aramaismen im Markusevangelium, Markus-Philologie: historische, literargeschichtliche und stilistische Untersuchungen zum zweiten Evangelium (WUNT 33; ed. H. Cancik; Tübingen: Mohr Siebeck, 1984).

Theissen G., Miracle Stories of the Early Christian Tradition, trans. Francis McDonagh (Edinburgh: T. & T. Clark, 1983).

Twelftree G. H., Jesus: The Miracle Worker: A Historical and Theological Study (Downers Grove: InterVarsity, 1999).

Yamasaki G., Perspective Criticism: Point of View and Evaluative Guidance in Biblical Narrative (Eugene, Oregon: Cascade, 2012).

Yamasaki G., Watching a Biblical Narrative: Point of View in Biblical Exegesis London: T. & T. Clark, 2007).


Opublikowane
2020-05-17


Bauckham, R. (2020). Eyewitnesses and Healing Miracles in the Gospel of Mark. The Biblical Annals, 10(3), 341–354. https://doi.org/10.31743/biban.9680

Richard Bauckham  rjb@st-andrews.ac.uk
University of St Andrews, ScotlandLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).