Eyewitnesses and Healing Miracles in the Gospel of Mark

Richard Bauckham

University of St Andrews, Scotland , Wielka Brytania

Abstrakt

This essay builds on my extensive argument elsewhere to the effect that the Gospels are closely based on eyewitness testimony. It focuses on the nine healing miracles in the Gospel of Mark. The intention is not to offer any kind of proof that the stories really are based on eyewitness reports, but to show that Mark wanted to claim eyewitness testimony for them and that this explains some features of the narratives. The features that are discussed from this perspective are the Aramaic words of Jesus, the occurrence of personal names, and the literary construction of point of view.

Słowa kluczowe:

eyewitnesses, healing miracles, Gospel of Mark, Jesus, Aramaic in Gospels, Bartimaeus

Bauckham R., Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (2nd edition; Grand Rapids: Eerdmans, 2018).

Bultmann R., The History of the Synoptic Tradition, trans. John Marsh (revised edition; Oxford: Blackwell, 1972).

Collins A. Y., Mark (Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 2007).

France R. T., The Gospel of Mark (NIGTC; Grand Rapids: Eerdmans; Carlisle: Paternoster, 2002).

Gundry, R.H., Mark: A Commentary on His Apology for the Cross, (Grand Rapids: Eerdmans 1993).

Horton F. L., Nochmals ephphatha in Mk 7:34, ZNW 77 (1986) 101-108.

Keener C. S., Christobiography: Memory, History, and the Reliability of the Gospels (Grand Rapids: Eerdmans, 2019).

Lee S.-I., Jesus and Gospel Traditions in Bilingual Context: A Study in the Interdirectionality of Language (BZNW 186; Berlin: De Gruyter, 2012).

Maier J. P., A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, vol. 2: Mentor, Message, and Miracles (New York: Doubleday 1994).

Marcus J., Mark 1-8 (AB 27; New York: Doubleday, 1999).

Marcus J., The Way of the Lord: Christological Exegesis of the Old Testament in the Gospel of Mark (Louisville: Westminster John Knox, 1992).

Moreau J.-C., “Rabbouni,” RB 119 (2012) 403-420.

Nineham D. E., The Gospel of St Mark (Pelican NT Commentaries; London: A. & C. Black, revised edition, 1968).

Rüger H. P., Die lexicalischen Aramaismen im Markusevangelium, Markus-Philologie: historische, literargeschichtliche und stilistische Untersuchungen zum zweiten Evangelium (WUNT 33; ed. H. Cancik; Tübingen: Mohr Siebeck, 1984).

Theissen G., Miracle Stories of the Early Christian Tradition, trans. Francis McDonagh (Edinburgh: T. & T. Clark, 1983).

Twelftree G. H., Jesus: The Miracle Worker: A Historical and Theological Study (Downers Grove: InterVarsity, 1999).

Yamasaki G., Perspective Criticism: Point of View and Evaluative Guidance in Biblical Narrative (Eugene, Oregon: Cascade, 2012).

Yamasaki G., Watching a Biblical Narrative: Point of View in Biblical Exegesis London: T. & T. Clark, 2007).


Opublikowane
2020-05-17


Bauckham, R. (2020). Eyewitnesses and Healing Miracles in the Gospel of Mark. The Biblical Annals, 10(3), 341–354. https://doi.org/10.31743/biban.9680

Richard Bauckham  rjb@st-andrews.ac.uk
University of St Andrews, ScotlandLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).