Finn Damgaard, Rewriting Peter as an Intertextual character in the Canonical Gospels (Copenhagen International Seminar; New York – London: Routledge 2016)

Stanisław Sadowski
Abstrakt

Recenzja książki: Finn Damgaard, Rewriting Peter as an Intertextual character in the Canonical Gospels (Copenhagen International Seminar; New York – London: Routledge 2016)

Słowa kluczowe:

Piotr w Ewangelii, Damgaard, intertekstualność, krytyka narracyjna


Opublikowane
2020-06-15


Sadowski, S. (2020). Finn Damgaard, Rewriting Peter as an Intertextual character in the Canonical Gospels (Copenhagen International Seminar; New York – London: Routledge 2016). The Biblical Annals, 10(3), 479–484. https://doi.org/10.31743/biban.9805

Stanisław Sadowski  stassad@gmail.com

Kapłan diecezji kieleckiej (święcenia: 2013)

mgr stosunków międzynarodowych (2006 UJ), teologii (2013 WSD Kielce);  lic. teologii biblijnej (2017 INB KUL). 
Licencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).