Finn Damgaard, Rewriting Peter as an Intertextual character in the Canonical Gospels (Copenhagen International Seminar; New York – London: Routledge 2016)

Stanisław Sadowski
Abstrakt

Recenzja książki: Finn Damgaard, Rewriting Peter as an Intertextual character in the Canonical Gospels (Copenhagen International Seminar; New York – London: Routledge 2016)

Słowa kluczowe:

Piotr w Ewangelii, Damgaard, intertekstualność, krytyka narracyjna


Opublikowane
2020-06-15


Sadowski, S. (2020). Finn Damgaard, Rewriting Peter as an Intertextual character in the Canonical Gospels (Copenhagen International Seminar; New York – London: Routledge 2016). The Biblical Annals, 10(3), 479–484. https://doi.org/10.31743/biban.9805

Stanisław Sadowski  stassad@gmail.com

Kapłan diecezji kieleckiej (święcenia: 2013)

mgr stosunków międzynarodowych (2006 UJ), teologii (2013 WSD Kielce);  lic. teologii biblijnej (2017 INB KUL). 
Licencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).