Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami

Henryk Drawnel

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii , Polska


Abstrakt

The Canticle seen in its literal, non-alegorical or spiritual, sense recounts the story of a profound love relationship between an anonymous man and an anonymous woman. Their mutual love is expressed by the two fundamental terms dôdîm and ’ahăbāh that are mainly used by the bride, hence the feminist approach to the text. These two terms on the lips of the bride do not refer exclusively to the erotic aspect of love, but, to the contrary, implicate an involvement of the whole person of both the bride and bridegroom. The concept of love rises quite often from the sensual description of the body to the transforming experience of love the purpose of which is to create a full and exclusive communion with the beloved. Thus the experience of love in the Canticle utterances formulated by the bride should be inscribed within the context of the creation account (Gen 2) that stresses the communion between man and woman. Love in the Canticle should also be analyzed in the context of aesthetic categories characteristic to poetic compositions that tend to positively transform the object of love by using the language of metaphor and symbol.

Słowa kluczowe:

Stary Testament, księgi mądrościowe, Pieśń nad Pieśniami, miłość, stworzenie

Pobierz

Opublikowane
2017-05-30


Drawnel, H. (2017). Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami. The Biblical Annals, 55(1), 17–29. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/983

Henryk Drawnel  hdrawnel@yahoo.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział TeologiiLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).