La storia testuale del Libro del Siracide

Andrzej Piwowar

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii , Polska


Abstrakt

Jedną z największych trudności związanych ze studium księgi Mądrości Syracha jest sam tekst tejże księgi. Historia jego stanowi, do dnia dzisiejszego, jedną z największych tajemnic i zagadek całego Starego Testamentu. Pierwotnie, jak świadczy prolog do tłumaczenia greckiego, księga została napisana w języku hebrajskim. Jednak przez wiele stuleci tekst dzieła Syracha znany był z tłumaczenia, przede wszystkim greckiego oraz łacińskiego i syryjskiego. W 1896 r. w synagodze Ezdrasza w Kairze zostały odnalezione pierwsze fragmenty hebrajskie Mądrości Syracha. Ich wiarygodność została potwierdzona przez dalsze odkrycia archeologiczne w Masadzie i Qumran. W artykule przedstawiona jest historia powstania i redakcji zarówno tekstu hebrajskiego, jak i greckiego, które występują w podwójnej formie krótkiej (H I i G I) i długiej (H II i G II). Ukazana jest też relacja najstarszych tłumaczeń (łacińskiego i syryjskiego) do wersji hebrajskich i greckich. Po przeanalizowaniu tych skomplikowanych relacji pomiędzy poszczególnymi wersjami tekstu księgi Ben Syracha autor wskazał kilka sugestii przydatnych w krytyce tekstu tej deuterokanonicznej Księgi Starego Testamentu.

Słowa kluczowe:

Mądrość Syracha, historia tekstu ST, krytyka tekstu


Opublikowane
2017-05-30


Piwowar, A. (2017). La storia testuale del Libro del Siracide. The Biblical Annals, 55(1), 31–53. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/986

Andrzej Piwowar  andpiw@gazeta.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział TeologiiLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).