Śladami biblijnego marzēaḥ (Amos 6, 7; Jeremiasz 16, 5)

Fabian Tryl
Abstrakt

The mysterious term „marzeah” occurs twice in the Old Testament. In the Book of Amos it stands for an aristocratic feast, whereas in the Book of Jeremiah we read about „the house of marzeah” meaning a place used for mourning for the dead. The texts from Ugarit provide us with more information. Thorough analysis of the texts implies that „marzeah” was an institution assembling people representing upper social classes. At least one of its aims was cult of the dead. It clearly resembles mesopotamian „kipsu” – a ritual feast where people called their ancestors to „eat bread and drink water”. In the Bible it is a clear example of the trait of pagan beginnings of Israel, whose elements in their fragmentary form lasted until VI century B.C.

Słowa kluczowe:

starożytny Izrael, Ugarit, historia religii, kult przodków, marzeah

Pobierz

Opublikowane
2017-05-30


Tryl, F. (2017). Śladami biblijnego marzēaḥ (Amos 6, 7; Jeremiasz 16, 5). The Biblical Annals, 55(1), 55–81. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/988

Fabian Tryl  tryfab@wp.plLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).