Akwila i Pryscylla: współpracownicy apostoła Pawła i wczesnochrześcijańscy misjonarze

Waldemar Rakocy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii , Polska


Abstrakt

The article discusses the issue of the Jewish married couple, Aquila and Priscilla, who at the beginning of Christianity actively participated in the evangelization of the world of those times. The study shows their connection with Paul and their contribution in their work. The article has a mainly historical character.

Słowa kluczowe:

Akwila i Pryscylla, współpracownicy apostoła Pawła, wczesnochrześcijańscy misjonarze

Pobierz

Opublikowane
2017-05-30


Rakocy, W. (2017). Akwila i Pryscylla: współpracownicy apostoła Pawła i wczesnochrześcijańscy misjonarze. The Biblical Annals, 55(1), 125–141. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/990

Waldemar Rakocy  rakocyw@poczta.fm
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział TeologiiLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).