Jean-Noël Aletti, Il Gesù di Luca (Epifania della Parola; Bologna: Dehoniane 2012)

Adam Bogdan Węgrzyn

Wyższe Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie , Polska

Abstrakt

Recenzja książki: Jean-Noël Aletti, Il Gesù di Luca (Epifania della Parola; Bologna: Dehoniane 2012)Opublikowane
2020-07-07


Węgrzyn, A. B. (2020). Jean-Noël Aletti, Il Gesù di Luca (Epifania della Parola; Bologna: Dehoniane 2012). The Biblical Annals, 10(3), 475–478. https://doi.org/10.31743/biban.9932

Adam Bogdan Węgrzyn  adamwegrzynsdb@gmail.com
Wyższe Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w KrakowieLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).