Francisco Lozada Jr, John: An Introduction and Study Guide. History, Community, and Ideology (T and T Clark’s Study Guides to the New Testament; London Clark – Bloomsbury 2020)

Łukasz Łaszkiewicz

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej , Polska

Abstrakt

Book review: Francisco Lozada Jr, John: An Introduction and Study Guide: History, Community, and Ideology (T and T Clark’s Study Guides to the New Testament; London Clark – Bloomsbury 2020). Pp. 128. $ 68.00. ISBN 978-0-5676-9284-9 (hardback). Opublikowane
2020-07-14


Łaszkiewicz, Łukasz. (2020). Francisco Lozada Jr, John: An Introduction and Study Guide. History, Community, and Ideology (T and T Clark’s Study Guides to the New Testament; London Clark – Bloomsbury 2020). The Biblical Annals, 10(3), 485–489. https://doi.org/10.31743/biban.9959

Łukasz Łaszkiewicz  l.laszkiewicz@ubiblijnieni.pl
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-GorzowskiejLicencja

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 - Międzynarodowe (CC BY 4.0).