Francisco Lozada Jr, John: An Introduction and Study Guide. History, Community, and Ideology (T and T Clark’s Study Guides to the New Testament; London Clark – Bloomsbury 2020)

Łukasz Łaszkiewicz

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej , Polska

Abstrakt

Book review: Francisco Lozada Jr, John: An Introduction and Study Guide: History, Community, and Ideology (T and T Clark’s Study Guides to the New Testament; London Clark – Bloomsbury 2020). Pp. 128. $ 68.00. ISBN 978-0-5676-9284-9 (hardback). Opublikowane
2020-07-14


Łaszkiewicz, Łukasz. (2020). Francisco Lozada Jr, John: An Introduction and Study Guide. History, Community, and Ideology (T and T Clark’s Study Guides to the New Testament; London Clark – Bloomsbury 2020). The Biblical Annals, 10(3), 485–489. https://doi.org/10.31743/biban.9959

Łukasz Łaszkiewicz  l.laszkiewicz@ubiblijnieni.pl
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-GorzowskiejLicencja

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Autor publikacji udziela Wydawcy czasopisma „The Biblical Annals” niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z składanego do publikacji Utworu przez czas nieokreślony na nieograniczonym terytorium na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia Utworu, zwielokrotnienia Utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu Internet);
  b) w zakresie wprowadzenia Utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu, wprowadzenia do obrotu Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  c) w zakresie publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy Utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu;
  d) w zakresie udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia Utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu Internet, w tym promocji lub reklamy Utworu, czasopisma lub Wydawcy.
 2. Ponadto, Autor nieodpłatnie zezwala Wydawcy na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów.
 3. Wydawca może udzielać sublicencji.
 4. Osoby trzecie z Utworów oraz z innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o Utwory mogą korzystać zgodnie ze wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (znanej również jako CC-BY).