Emocje w poezji Józefa Łobodowskiego

Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. dr hab.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Praca ma na celu ukazanie indywidualności twórczej poezji Józefa Łobodowskiego w wybranym aspekcie. Służy temu analiza literacka oraz konfrontacja jej wyników z syntetyczną wiedzą o panujących trendach literackich. Łobodowski jako poeta awangardy lubelskiej, od drugiej wojny światowej tworzący na emigracji, nawiązywał do motywów i technik poetyckich pierwszej awangardy, jednakże w jej poetyce, „człowiekowi gwałtownemu” było zbyt ciasno. Postulat oszczędnych wypowiedzi i pseudonimowania uczuć za pomocą odległych i oszczędnych w słowa metafor nie odpowiadał jego temperamentowi twórczemu. Sięgał po formy i konwencje literackie, rodzime oraz egzotyczne, które pozwalały mu wbrew dominującym tendencjom realizować potrzeby traktowane w poezji XX wieku jako nieaktualne, w tym potrzebę wyrażania emocji. Stosował techniki pozwalające na zapośredniczoną ewokację uczuć, a choć został nazwany ostatnim romantykiem, z rzadka pozwalał sobie na manifestację osobistych emocji w liryce bezpośredniej, co jeszcze w romantyzmie traktowane było jako zjawisko naturalne tak przez twórców, jak i czytelników.

Słowa kluczowe:

Józef Łobodowski, poezja XX wieku, ewokacja uczuć, konwencja literacka

Gawliński Stanisław. 1979. Retoryka katastrofizmu w poezji drugiej awangardy. W: Katastrofizm i awangarda. Red. Bujnicki T., Kłak T. Katowice: Uniwersytet Śląski: 40-56.

Kalendarium. 2009. „Scriptores” nr 35: 7-81.

Iwaniuk Wacław. 1998. Ostatni romantyk. Wspomnienie o Józefie Łobodowskim. Oprac. Kryszak J. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Jakubowska-Ożóg Alicja. 2001. Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Łobodowski Józef. 1961. Kasydy i gazele, Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy.

Łobodowski Józef. 1987. Rachunek sumienia. Paryż: Editions Spotkania.

Łobodowski Józef. 1987. Zuzanna Ginczanka. W: Józef Łobodowski. Pamięci Sulamity. Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie.

Łobodowski Józef. 1989. List do kraju. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Łobodowski Józef. 1990. Poezje. wybrał i wstępem opatrzył Zięba Ł. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Murat M. 2016. Józef Łobodowski – twórca wielokulturowej przestrzeni. Na rozdrożach tożsamości. W Śladami pisarza, Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii. Red. Bąk G., Siryk L., Łoś E. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Popper Karl Raimund. 1999. Nędza historycyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szypowska Irena. 2001. Łobodowski. Od „Atamana Łobody” do „Seniora Lobo”. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Święch Jerzy 2012. Łobodowski-poeta. W: Między literaturą a polityką. O Józefie Łobodowskim. Red. Siryk L., Łoś E. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.


Opublikowane
2020-12-23Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. dr hab.  kufel@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-1265-1340