O czasopiśmie

Istniejące od 2004 roku czasopismo naukowe „TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” jest jedynym periodykiem tego typu w Europie. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie platformy do prowadzenia dyskursu naukowego dotyczącego przenikania się sąsiednich kultur, polskiej i ukraińskiej, w zakresie literatury, języka, historii i szeroko rozumianej kultury. Pismo pełniło i wciąż spełnia istotną rolę w kształtowaniu przyjaznej atmosfery pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami na poziomie nauki i kultury, co ma ogromne znaczenie dla obu narodów, gdyż na kształtowanie dobrych relacji poprzez „Tekę…” nie mają wpływu aktualne trendy czy napięcia polityczne.

Cel i zakres tematyczny

Celem czasopisma jest dostarczanie humanistycznym środowiskom naukowym wyników aktualnych badań nad problematyką polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego w zakresie literaturoznawczym, językoznawczym, w tym glottodydaktycznym, historycznym oraz nauk o sztuce. Naukowcom zainteresowanym prowadzeniem badań w wyszczególnionym zakresie czasopismo umożliwia publikowanie aktualnych wyników ich prac. Redakcja "Teki..." tworzy zatem środowisko wymiany myśli nie tylko pomiędzy badaczami z Polski i Ukrainy, ale pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi - autorami i czytelnikami - zajmującymi się problematyką polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego. Przyczynia się do umiędzynarodowienia nauk humanistycznych w konkretnym ich wycinku, ważnym ze względu na przekraczanie granic państwowych, etnicznych, kulturowych oraz barier językowych, a także odnajdywania wspólnych podstaw aksjologicznych w bliskich sobie geograficznie, a odmiennych pod innymi względami kultur.