Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.


1. Wymagania dotyczące tekstu

Redakcja „,TEKI Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” przyjmuje teksty dotychczas niepublikowane.
Teksty z zakresu teologii, religiologii i dyscyplin pokrewnych nie powinny przekraczać objętości 40 tys. znaków (ze spacjami). Teksty należy przysyłać w edytorze Word (albo w formacie rtf (rich text fromat): 12, przypisy: 10.

Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w wersji elektronicznej przesłane za pomocą Platformy Czasopism KUL.

Nadesłane prace zostaną poddane procedurze recenzyjnej. O jej wyniku, treści nadesłanych recenzji, jak też decyzji redakcji odnośnie do publikacji autor zostanie poinformowany.

Redakcja kwalifikuje do recenzji materiały przygotowane zgodnie z Ustalonymi wymogami merytorycznymi i etycznymi. Obowiązują języki publikacji: polski, ukraiński, angielski, rosyjski. Objętość artykułu naukowego: 12-16 stron znormalizowanego tekstu (z bibliografią i streszczeniem), objętość sprawozdań i recenzji: 5-7 stron znormalizowanego tekstu. Artykuł uważa się za zakwalifikowany do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych, anonimowych recenzji.

 

            Układ artykułu:

 

 1. Tytuł artykułu (w języku artykułu).
 2. Imię i nazwisko Autora (Autorów).
 3. Nazwa jednostki naukowej (Katedra / Instytut / Uczelnia / Miasto / Kraj).
 4. Międzynarodowy numer naukowca w systemie Orcid
 5. Streszczenie (w języku angielskim).
 6. Słowa klucze (w języku angielskim).
 7. Tekst główny.
 8. Bibliografia.
 9. Tytuł i streszczenie w języku polskim i w języku ukraińskim (500-700 znaków ze spacjami).
 10. Słowa klucze w języku polskim i ukraińskim.
 11. Bibliografia.

 

Tytuł powinien być krótki, ale trafny. Tytuły metaforyczne lub tytuły cytaty utrudniają znalezienie artykułu w wyszukiwarkach. Można je umieścić w drugiej części tytułu lub podtytule.

Streszczenie nie powinno przekraczać liczby 800 znaków, powinno kreślić tło badań, wyjaśniać cel artykułu, wskazywać metodę badawczą, zapowiadać wnioski. Powinno zawierać wszystkie słowa klucze.

Ilość słów kluczowych – maksymalnie 6. Nie powinny być one zbyt ogólne, należy zwrócić uwagę na ich celność. Wyrażenia nie powinny być zbyt długie, ale dopuszczalne dwu- lub trzyczłonowe.

Dobrze widziane są teksty, w których śródtytuły wprowadzają kolejne części artykułu.

Bibliografia (References) – jest to bibliografia załącznikowa. Powinny pojawić się tu wszystkie pozycje, a zarazem tylko te, do których przypisy znalazły się w artykule. Dobrze widziane są pozycje, które są indeksowane na listach SCOPUS albo Web of Science.

 

Wskazówki edytorskie

Format tekstu: Preferowany edytor tekstu: MS Word, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12. Odstępy między wierszami – dokładnie, 23 pkt. Marginesy: 2,5 cm.

            W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywę oraz pogrubienie tekstu. Nie należy stosować podkreślenia wyrazów.

            Tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście i bibliografii) należy podać kursywą. Jeśli w tekście pojawiają się tytuły utworów literackich, należy podać je w języku oryginału, zaś w nawiasie – transliterację lub przekład oraz rok wydania.

            Wszystkie nazwiska pojawiające się w tekście po raz pierwszy muszą wystąpić w pełnym brzmieniu (imię i nazwisko). Potem można stosować inicjał imienia.

Przypisy dolne: czcionka 10, interlinia – 1.

            Autor sporządza wykaz literatury (Bibliografia, Bibliography, Бібліографія). Kolejność bibliograficzna: alfabetyczna, według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych.

            W spisie bibliograficznym wszystkie cyrylickie pozycje bibliograficzne powinny posiadać wariant transliterowany, zgodny z normą PN-ISO 9:2000. Transliteracji można dokonać automatycznie na stronie internetowej: http://www.ushuaia.pl/transliterate/ (należy upewnić się, czy w panelu programu zastała wybrana opcja PN-ISO 9:2000). Po zapisie transliterowanym podajemy zapis cyrylicą, umieszczony w nawiasie kwadratowym. Powyższa procedura NIE DOTYCZY przygotowywania przypisów.

 

Sposób przygotowania bibliografii:

 

Monografie:

Matusiak Agnieszka. 2006. W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy „Młodej Muzy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tkačenko Anatolìj. 2003. Mistectvo slova. Vstup do lìteraturoznavstva. Kiïv: Kiïvs’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Tarasa Ševčenka. [Ткаченко Анатолій. 2003. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка].

 

Rozdziały w monografiach:

Motyka Grzegorz. 2017. Operacja „Zachód” 1947 – sowiecki odpowiednik akcji „Wisła”. W: Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku. Red. Nowacki A., Jakubowska-Krawczyk K. Lublin: Wydawnictwo KUL:197-207.

 

Artykuły w czasopismach:

Potocki Ryszard. 2000. „Rozstrzelane odrodzenie” na sowieckiej Ukrainie w latach 1929-1939. „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” t. X: 354-376.

Gundorova Tamara. 1993. Rujnuvannâ romantičnoï metafìziki. „Slovo ì čas” nr 11: 23-27 [Гундорова Тамара. 1993. Руйнування романтичної метафізики. „Слово і час” № 11: 23-27].

 

Publikacje internetowe:

Kawka Maciej. Trzy edytorstwa czy jedno? O potrzebie kształcenia wydawców książek w Akademii Pedagogicznej. Kraków. W: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt6/kawka1.html [Dostęp: 20.11.2015].

 

 

 

Sposób redakcji przypisów:

 

Monografie:

M. Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Lublin 1993, s. 7.

С. Андрусів, Модус національної ідентичності: Львівсьий текст 30-х років ХХ ст., Тернопіль 2000, с. 42.

Rozdziały w monografiach:

K. Klauza, Aktualność i znaczenie starców w monastycyzmie ukraińskim, [w:] Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, M. Kawecka, Lublin 2008, s. 59.

Т. Гундорова, Меланхолія по дорозі в Рим, або дискуср українського окциденталізму, [в:] Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму, ред. Т. Гундорова, Київ 2008, с. 5-44.

Artykuły w czasopismach:

M. Łesiów, Antroponimia stylistyczna w opowiadaniach „ukraińskich” Mikołaja Gogola, „Roczniki Humanistyczne” 2009, z. 7: Słowianoznawstwo, t. LVII, s. 31.

В. Агеєва, Ритм як засіб подолання фабули, “Слово і час” 1997, № 10, с. 17.

Publikacje internetowe:

Ch. Freeland, Russia, Ukraine and the West: Is Confrontation Inevitable?, [w:] Chatham House. The Royal Institute of International Affairs, [źródło internetowe:] https://www.chathamhouse.org/event/russia-ukraine-and-west-confrontation-inevitable, dostęp: 12.05.2018.

 

            Wszystkie atrybuty w przypisach należy stosować według wzoru w języku artykułu: język polski: [w:], Ibidem, Idem, Eadem, op. cit., , s., red., s. nr, t.; język ukraiński: Там само, цит. праця, [в:], с., ред., №, т., Той самий

Dostosowanie przez autora zapisu przypisów do powyższych zasad jest warunkiem przyjęcia tekstu przez redakcję do publikacji w „TECE Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”. Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację.

DEKLARACAJA

Wytyczne