Wątki rosyjskie w publicystyce Józefa Łobodowskiego

Anna Ewa Woźniak, prof. dr hab.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

W artykule poruszono wątki rosyjskie emigracyjnej publicystyki Józefa Łobodowskiego na materiale kilku wybranych szkiców, esejów i recenzji, poczynając od lat 50. XX wieku, drukowanych w czasopismach, zwłaszcza paryskiej „Kulturze”, ale także w pismach londyńskich „Wiadomości”, „Tydzień Polski”. Celem podjętych rozważań było wpisanie tekstów publicysty w przestrzeń „programu wschodniego” i ideę dialogu polsko-ukraińsko-rosyjskiego, propagowanych w środowisku „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. Zastosowano tu metodę obrazowania poglądów autora na „kwestię rosyjską”, ocenę emigracji rosyjskiej i jej dążeń anty-sowieckich. Zwrócono uwagę na dwie cechy publicystyki Łobodowskiego w kwestii rosyjskiej: eksponowanie zainteresowania Rosją, jej literaturą, poezją i kulturą, oraz nienawiść do Rosji imperialnej, zarówno dawnej jak i sowieckiej

Słowa kluczowe:

Józef Łobodowski, czasopismo „Kultura”, kwestia rosyjska

Dubyk Halyna. 2016. „Sprawa rosyjska” Józefa Łobodowskiego. W: Literatura w kręgu „Kultury”. W poszukiwaniu zatraconej solidarności t. I. Red. Mitzner P. Paryż-Kraków: Instytut Literacki – Instytut Książki: 140-179.

Dybciak Krzysztof. B.r.wyd. Dzieje i dorobek Instytutu Literackiego. W: „Zostało tylko słowo”. Wybór tekstów o „Kulturze” paryskiej i jej twórcach. Lublin: Wydawnictwo Fis: 3-20.

Jeleński Konstanty. 2016. „Kultura”: Polska na wygnaniu. W: „Zostało tylko słowo” Wybór tekstów o „Kulturze” paryskiej i jej twórcach. Lublin: Wydawnictwo Fis: 42-59.

Józef Łobodowski. Życie, twórczość, publicystyka, wspomnienia, t. I, „Scriptores” nr 35: Lublin 2008.

Lobodovskij Ûzef. 2015. Neokončennaâ poèma. Perevod Sergeâ Morejno. „Novaâ Polʹša” nr 11: 47-57 [Лободовский Юзеф. 2015. Неоконченная поэма. Перевод Сергея Морейно. „Новая Польша” nr 11: 47-57].

Łobodowski Józef. 2016. Nacjonalistyczne wybryki. W: Kultura” i emigracja rosyjska t. II: 309-314.

Łobodowski Józef. 2016. Czwarty numer „Kontynentu. W: Kultura” i emigracja rosyjska t. II: 290-294.

Łobodowski Józef. 2016. Jeszcze jeden głos w dyskusji. W: Kultura” i emigracja rosyjska. W poszukiwaniu zatraconej solidarności t. II: 144-148.

Łobodowski Józef. 2016. Jeszcze raz o Sołżenicynie. W: Literatura rosyjska w kręgu Kultury” t. I: 355-358.

Łobodowski Józef. 2016. Po ośmiu latach, W: „Kultura” i emigracja rosyjska t. II: 298-299.

Łobodowski Józef. 2016. Rosyjskie emigracje. W: „Kultura” i emigracja rosyjska. W poszukiwaniu zatraconej solidarności t. II: 103-107.

Łobodowski Józef. 2016. Strapienia tłumacza. W: Literatura rosyjska w kręgu Kultury” t. I: 163-170.

Matkovskij Ivan. 2010. Ûzef Lobodovskij – perevodčik russkoj literatury. „Novaâ Polʹša” nr 2 (116): 51-54. [Матковский Иван. 2010. Юзеф Лободовский – переводчик русской литературы. „Новая Польша” nr 2 (116): 51-54].

Mitzner Piotr. 2016. Władimir Maksimow i „Kontynent”. W: Kultura” i emigracja rosyjska. W poszukiwaniu zatraconej solidarności t. II: 122-131.

Sucharski Tadeusz. 2015. „Kultura” paryska wobec emigracyjnej literatury ukraińskiej. W: Słowianie na emigracji. Literatura – Kultura – Język. Red. Kodzis B., Giej M., Opole-Racibórz: 125-140.

Woźniak Anna. 2019. K voprosu o polʹsko-russkom dialoge dvuh èmigracij v Pariže. W: Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka i religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia. Red. Woźniak A. Lublin: Wydawnictwo KUL: 203-216. [Woźniak Anna. 2019. К вопросу о польско-русском диалоге двух эмиграций в Париже. W: Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka i religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia. Red. Woźniak A. Lublin: Wydawnictwo KUL: 203-216].


Opublikowane
2020-12-23Anna Ewa Woźniak, prof. dr hab.  anewoz@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-3253-3381