Społeczne uwarunkowania innowacji we współczesnej antroponimii ukraińskiej

Oleh Beley, dr hab

Uniwersytet Wrocławski , Polska

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniom socjoonomastyki. Podstawowym zadaniem badawczym jest analiza najnowszych tendencji rozwoju współczesnej antroponimii ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników pozajęzykowych, mających istotny wpływ na społeczeństwo ukraińskie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Materiał badawczy stanowi najnowszy materiał proprialny języka ukraińskiego: nazwy własne, przezwiska oraz pseudonimy. Na podstawie przeprowadzonych badań Autor konstatuje, że w rezultacie wydarzeń społeczno-politycznych lat 2013-2019 współczesna antroponimia ukraińska współczesna antroponimia ukraińska obecnie znajduje się w fazie intensywnej transformacji systemowej. Opierając się na powstających na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat liberalnych podstawach ustawodawstwa ukraińskiego w zakresie nadawania i zmiany imion oraz nazwisk można stwierdzić, że współczesna antroponimia ukraińska wykazuje tendencję do kształtowania niezależnej struktury postkolonialnego antroponimikonu ukraińskiego z wyraźnymi oznakami westernizacji i umiarkowanego czerpania z własnych zasobów językowych. Jednocześnie jeśli chodzi o pseudonimy, czyli jednostki onimiczne klasy nieoficjalnej, świadczą one doskonale o utworzeniu nowego typu nazwy własnej – pseudonimu wojskowego (znaku wywoławczego) z wyraźnymi oznakami medializacji, co przyczynia się do utraty nieoficjalnego statusu pseudonimu.

Słowa kluczowe:

antroponimia ukraińska po 2014 roku, nazwy własne, przezwisko, pseudonim, pseudonim wojskowy, czynniki ekstralingwalne

Belej Lûbomir. 2010. Ukraïnsʹkì ìmena kolisʹ ì teper. Kiïv: Tempora [Белей Любомир. 2010. Українські імена колись і тепер. Київ: Темпора].

“Belta”. 2018. Nazvany samye populârnye detskie imena u minčan. V: https://www.belta.by/regions/view/nazvany-samye-populjarnye-detskie-imena-u-minchan-332019-2019/ [Dostup: 12.05.2019] [“Белта”. 2018. Названы самые популярные детские имена у минчан. В: https://www.belta.by/regions/view/nazvany-samye-populjarnye-detskie-imena-u-minchan-332019-2019/ [Доступ: 12.05.2019].

Buga Tetâna. 2013. Dinamìka osobovih ìmen centralʹnoï Doneččini (kìn. XX – poč. XXI st.). Donecʹk: Donecʹkij nacìonalʹnij unìversitet [Буга Тетяна. 2013. Динаміка особових імен центральної Донеччини (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.). Донецьк: Донецький національний університет].

Čorna K., Kovalʹ L. 2016. Dinamìka sistemi žìnočih ìmen m. Volnovahi Donecʹkoï oblastì za perìod z 1980 r. do 2018 r. “Vìsnik naukovogo studentsʹkogo tovaristva Donnu ìm. Vasilâ Stusa” № 10, t. 2: 18 [Чорна К., Коваль Л. 2016. Динаміка системи жіночих імен м. Волновахи Донецької області за період з 1980 р. до 2018 р. “Вісник наукового студентського товариства ДонНУ ім. Василя Стуса” № 10, т. 2: 18-122].

Čučka Pavlo. 2011. Slov`ânsʹkì osobovì ìmena ukraïncìv: ìstoriko-etimologìčnij slovnik. Užgorod: Lìra [Чучка Павло. 2011. Слов’янські особові імена українців: історико-етимологічний словник. Ужгород: Ліра].

Eleftheriou-Smith Loulla-Mae. 2015. Instagrambabies: Parents are naming their children after Instagram filters. “Independent” 2015. W: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/instagrambabies-parents-are-naming-their-children-after-instagram-filters-a6756761.html [Доступ: 14.05.2019].

Evdokimova Diana. 2018. Nazvany samye populârnye imena novoroždennyh moskvičej v 2018 godu. V: https://letidor.ru/novosti/nazvany-samye-populyarnye-imena-novorozhdennykh-moskvichei-v-2018-godu-24-10-2018.htm [Dostup: 14.05.2019] [Евдокимова Диана. 2018. Названы самые популярные имена новорожденных москвичей в 2018 году. В: https://letidor.ru/novosti/nazvany-samye-populyarnye-imena-novorozhdennykh-moskvichei-v-2018-godu-24-10-2018.htm [Доступ: 14.05.2019].

Farìon Ìrina. 2003. Ukraïnsʹkì prìzviŝevì nazvi Prikarpatsʹkoï Lʹvìvŝini naprikìncì XVIII – počatku XIX stolìttâ (z etimologìčnim slovnikom). Lʹvìv: Lìtopis [Фаріон Ірина. 2003. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII – початку XIX століття (з етимологічним словником). Львів: Літопис].

Knappová Мiloslava. 2000. Společenské proměny a volba rodných jmen v Česku. В: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. Slovenská onomastická konferencia. Bratislava – Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB: 171-176.

Lesûk Mikola. 1999. Psevdo voâkìv Ukraïnsʹkoï Povstansʹkoï Armìï. „Studia Slawistyczne” 1: Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Białystok – Supraśl: Drukarnia „Libra”: 114-184. [Лесюк Микола. 1999. Псевдо вояків Української Повстанської Армії. „Studia Slawistyczne” 1: Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Białystok – Supraśl: Drukarnia „Libra”: 114-184].

Masenko Larisa. 1990. Ukraïnsʹkì ìmena ta prìzviŝa. Kiïv: Znannâ. [Масенко Лариса. 1990. Українські імена та прізвища. Київ: Знання[.

Medvìdʹ-Pahomova Svìtlana. 2003. Ekstralìngvalʹnì faktori v kontekstì rozvitku slov`ânsʹkih antroposistem. Užgorod: Mistecʹka lìnìâ [Медвідь-Пахомова Світлана. 2003. Екстралінгвальні фактори в контексті розвитку слов’янських антропосистем. Ужгород: Мистецька лінія].

Mìnìsterstvo Ûsticìï. 2009. Najpopulârnìšì ta najorigìnalʹnìšì ìmena, âkimi ukraïncì nazivali dìtej u 2009 rocì. V: https://minjust.gov.ua/news/ministry/naypopulyarnishi-ta-nayoriginalnishi-imena-yakimi-ukraintsi-nazivali-ditey-u-2009-rotsi-11422 [Dostup: 16.05.2019] [Міністерство Юстиції. 2009. Найпопулярніші та найоригінальніші імена, якими українці називали дітей у 2009 році. В: https://minjust.gov.ua/news/ministry/naypopulyarnishi-ta-nayoriginalnishi-imena-yakimi-ukraintsi-nazivali-ditey-u-2009-rotsi-11422 [Доступ: 16.05.2019].

Mìnìsterstvo Ûsticìï. 2019. Ìrina Sadovsʹka povìdomila, âkì najpoširenìšì ìmena davali dìtâm u 2018 rocì. V: https://minjust.gov.ua/news/ministry/irina-sadovska-povidomila-yaki-nayposhirenishi-imena-davali-dityam-u-2018-rotsi [Dostup: 14.05.2019] [Міністерство Юстиції. 2019. Ірина Садовська повідомила, які найпоширеніші імена давали дітям у 2018 році. В: https://minjust.gov.ua/news/ministry/irina-sadovska-povidomila-yaki-nayposhirenishi-imena-davali-dityam-u-2018-rotsi [Доступ: 14.05.2019].

Pavlikìvsʹka Natalìâ. 2007. Slovnik psevdonìmìv OUN-UPA. Vìnnicâ: O. Vlasûk [Павликівська Наталія. 2007. Словник псевдонімів ОУН-УПА. Вінниця: О. Власюк].

Pìdkujmuha Lûdmila. 2016. Pozivnì učasnikìv antiterorističnoï operacìï na Donbasì: sproba analìzu. “Mova: klasične – moderne – postmoderne: zbìrnik naukovih pracʹ” Vip. 2: 135-144 [Підкуймуха Людмила. 2016. Позивні учасників антитерористичної операції на Донбасі: спроба аналізу. “Мова: класичне – модерне – постмодерне: збірник наукових праць” Вип. 2: 135-144].

Putejko Darʹâ. 2014. Samye populârnye imena belorusov – Nastâ i Saša. “Komsomolʹskaâ pravda”: Belarus 16.10.2014. V: https://www.kp.by/daily/26296.3/3170624/ [Dostup: 12.10.2015] [Путейко Дарья. 2014. Самые популярные имена белорусов – Настя и Саша. “Комсомольская правда: Беларусь”. 16.10.2014. В: https://www.kp.by/daily/26296.3/3170624/ [Доступ: 12.10.2015].

Romanûk Marìâ. 2007. Socìalʹno zumovlenì ìnnovacìï v onomastikonì Zakarpattâ kìn. XX – poč. XXI st. Užgorod: G̀ražda [Романюк Марія. 2007. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Ужгород: Ґражда].

Sadovnik Alla. 2014. Na vibori – pìd čužim prìzviŝem. “Rìvne večìrnê” 2014 (02.10.2014). V: https://rivnepost.rv.ua/news/na-vibori-pidchuzhimprizvishchem [Dostup: 20.10.2019] [Садовник Алла. 2014. На вибори – під чужим прізвищем. “Рівне вечірнє” 2014 (02.10.2014). В: https://rivnepost.rv.ua/news/na-vibori-pidchuzhimprizvishchem [Доступ: 20.10.2019].

Svistun Nìna. 2006. Dinamìka antroponìmìkonu m. Ternopolâ XIX-XX stst. Avtoreferat disertacìï kandidata fìlologìčnih nauk. Ternopìlʹ: Ternopìlʹsʹkij nacìonalʹnij pedagogìčnij un-t ìm. Volodimira Gnatûka [Свистун Ніна. 2006. Динаміка антропонімікону м. Тернополя ХІХ-ХХ стст. Автореферат дисертації кандидата філологічних наук. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка.

“TSN”. 2016. Zaradi bezkoštovnih IPHONE 7 dvoê ukraïncìv zmìnili svoï ìmena na “Ajfon Sìm”. V: https://tsn.ua/tsikavinki/zaradi-bezkoshtovnih-iphone-7-dvoye-ukrayinciv-zminili-svoyi-imena-na-ayfon-sim-791318.html [Dostup: 20.06.2019] [“ТСН”. 2016. Заради безкоштовних iPhone 7 двоє українців змінили свої імена на “Айфон Сім”. В: https://tsn.ua/tsikavinki/zaradi-bezkoshtovnih-iphone-7-dvoye-ukrayinciv-zminili-svoyi-imena-na-ayfon-sim-791318.html [Доступ: 20.06.2019].


Opublikowane
2020-12-23


Beley, O. (2020). Społeczne uwarunkowania innowacji we współczesnej antroponimii ukraińskiej. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(14), 211–224. https://doi.org/10.31743/teka.11911

Oleh Beley, dr hab  oleh.beley@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski https://orcid.org/0000-0003-3762-5111