Sytuacja finansowa ukraińskich studentów w Polsce w latach 1920-1939. Źródła i charakter pomocy

Ołena Humeniuk, doc. dr

Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki , Ukraina

Abstrakt

Autorka niniejszego artykułu dokonuje kompleksowej analizy kwestii wsparcia materialnego dla ukraińskich studentów w międzywojennej Polsce, przy czym dodajmy, że jest to pierwsza taka próba, bazująca na podstawie szerokiej gamy dokumentów archiwalnych. Po przeanalizowaniu licznych dokumentów archiwalnych można stwierdzić, że ukraińscy studenci otrzymali pomoc finansową z różnych źródeł: funduszy międzynarodowych, organizacji ukraińskich i od polskich władz. Niemal wszystkie cytowane źródła stwierdzają, że środków finansowych nie wystarczało dla wszystkich. Dlatego studenci byli zmuszeni do pracy zarówno podczas wakacji, jak i podczas trwania nauki, co niekiedy miało negatywny wpływ na ich pracę naukową. Charakter udzielanej pomocy finansowej różnym organizacjom, a także jej skuteczność zbadano przy użyciu metody historycznej i porównawczej.

Słowa kluczowe:

ukraiński, pomoc finansowa, student, Polska, organizacja

Karpus Zbigniew. 2002. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Karpus Zbigniew. 2008. Obozy uchodźców, jeńców i internowanych w Aleksandrowie Kujawskim 1918–1921. W: Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych 1918 – 1921. Red. Wiszka E., Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mukołaja Kopernika: 51-64.

Mihajlenko V. 1926. Bezrobìttâ v Polʹŝì ì dìâlʹnìstʹ Ukraïnsʹkogo Centralʹnogo Komìtetu. “Trizub”, № 28: 17 [Михайленко В. 1926. Безробіття в Польщі і діяльність Українського Центрального Комітету.“Тризуб”, № 28: 17].

Narìžnij Simon. 1942. Ukraïnsʹka emìgracìâ: kulʹturna pracâ ukraïnsʹkoï emìgracìï mìž dwoma svìtovimi vìjnami. Praga: Studìï Muzeû Vizvolʹnoï Borotʹbi [Наріжний Симон. 1942. Українська еміграція: культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Прага: Студії Музею Визвольної Боротьби].

Sladek Z. 1991. Russkaâ i ukrainskaâ èmigraciâ v Čehoslovakii. “Slavânovedenie”, № 6: 24-35] [Сладек З. 1991. Русская и украинская эмиграция в Чехословакии. “Славяноведение”, № 6: 24-35].

Troŝinsʹkij Volodimir. 1994. Mìžvoênna ukraïnsʹka emìgracìâ v Êvropì âk ìstorične ì socìalʹno-polìtične âviŝe. Kiïv: Ìntel [Трощинський Володимир. 1994. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. Київ: Інтел].

Wiszka Emilian. 2004. Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939. Toruń: Wydawnictwo MADO.

Žahlivì listi. 1924. „Studentsʹkij vìsnik”. Praga, č. 1: 64 [Жахливі листи. 1924. „Студентський вісник”. Прага, ч. 1: 64].

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół 1240, sygnatura 100.

AAN, zespół 1240, sygnatura 100/4.

AAN, zespół 81, sygnatura 59.

Archiwum Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, mikrofilm 68733.

Centralny Archiwum Wojskowe, Sprzymierzona Armia Ukraińska, 380.1/50.

ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 13.

ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 15.

ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 16.

ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 17.

ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 21.

ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 22.

ЦДАВО України, ф. 3570, оп. 1, спр. 26.

ЦДАВО України, ф. 3570,оп. 1,спр. 5.

ЦДАВО України, ф. 3571, оп. 1, спр. 1.

ЦДАВО України, ф. 3571, оп. 1, спр. 28.

ЦДАВО України, ф. 3571, оп. 1, спр. 40.

ЦДАВО України, ф. 3571, оп. 1, спр. 75.

ЦДАВО України, ф. 3571, оп. 1, спр. 89.

ЦДАВО України, ф. 4356, оп. 1, спр. 2.

ЦДАВО України, ф. 4356, оп. 1, спр. 4.

ЦДАВО України, ф.3571, оп.1, спр.2.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 650.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 64.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 86.

ЦДІАЛ України, ф. 399, оп. 1, спр. 89, арк. 16.


Opublikowane
2020-12-23


Humeniuk, O. (2020). Sytuacja finansowa ukraińskich studentów w Polsce w latach 1920-1939. Źródła i charakter pomocy. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(14), 245–257. https://doi.org/10.31743/teka.11916

Ołena Humeniuk, doc. dr  o.gumeniuk85@gmail.com
Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki https://orcid.org/0000-0003-0497-6767