Przełamywanie stereotypów o Donbasie ukraińskim / nieukraińskim we współczesnych ukraińskich praktykach literackich i artystycznych, eseistycznych і działaniach dyplomacji kulturalnej

Ołena Bondarewa

Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki , Ukraina

Abstrakt

Artykuł analizuje trajektorię zmiany stereotypów społecznych na temat totalnej nieukraińskości/antyukraińskości Donbasu, która to zmiana jest możliwa dzięki współczesnej literaturze ukraińskiej, praktykom kulturowym, wydarzeniom i projektom polityki kulturalnej. Kluczowym tekstem artystycznym, wokół którego zbudowane jest pole analityczne, jest sztuka Serhija Żadana Chlebowy rozejm, a kontekstami są jego powieści Internat i Woroszyłowgrad, powieść Wiktorii Ameliny Dom dla domu, książka Olexandra Mykheda I mieszam twoją krew z węglem. Zrozumieć ukraiński Wschód, projekt PEN Ukraina „Mosty zamiast murów, czyli co jednoczy Ukraińców”, badania-raporty analityczne Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Ukraińskie Centrum Studiów Ekonomiczno-Politycznych im. Ołeksandra Razumkowa, poświęcone analizie przyczyn, sytuacji wojny w Donbasie i jej konsekwencjom oraz nowoczesne projekty polityki kulturalnej na wschodzie Ukrainy. Podkreśla się, że kultura ukraińska staje się dziś skutecznym narzędziem budowania dialogu obywatelskiego z mieszkańcami ukraińskiego Wschodu. Zwraca się uwagę, że ambasadorzy kultury ukraińskiej tworzą skuteczne platformy takiego dialogu na całym świecie i uczulają społeczność ukraińską oraz opinię światową na jego konieczność wobec postkolonialnych i posttotalitarnych praktyk, a także z uwagi na planowane, powojenne strategie kulturowe Ukrainy.

Słowa kluczowe:

tożsamość, stereotypy, wojna na wschodzie Ukrainy, próby ogniowe, praktyki literackie i kulturowe

Amelìna Vìktorìâ. 2017. Dìm dlâ Doma. Lʹvìv: Vidavnictvo Starogo Leva [Амеліна Вікторія. 2017. Дім для Дома. Львів: Видавництво Старого Лева].

Bondareva Olena. 2021. Dramaturgìčna vìzìâ ponìvečenoï ìdentičnostì u p`êsì Sergìâ Žadana “Hlìbne peremir`â”. “Pìvdennij arhìv. Fìlologìčnì nauki” № 86: 8–16 [Бондарева Олена. 2021. Драматургічна візія понівеченої ідентичності у п’єсі Сергія Жадана “Хлібне перемир’я”. “Південний архів. Філологічні науки” № 86: 8–16].

Cukor Lûbov. 2016. Koncept kulʹturnogo geroâ u tvorah na temu Majdanu. “Kurbasìvsʹkì čitannâ” № 11: 25–31 [Цукор Любов. 2016. Концепт культурного героя у творах на тему Майдану. “Курбасівські читання” № 11: 25–31]. DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2016.14

Žadan Sergìj. 2020. Hlìbne peremir`â. Černìvcì: Meridìan Černovìc [Жадан Сергій. 2020. Хлібне перемир’я. Чернівці: Меридіан Черновіц].

Žadan Sergìj. 2017. Ìnternat. Černìvcì: Meridìan Černovìc [Жадан Сергій. 2017. Інтернат. Чернівці: Меридіан Черновіц].

Žadan Sergìj. 2010. Vorošilovgrad. Harkìv: Folìo [Жадан Сергій. 2010. Ворошиловград. Харків: Фоліо].

Kamìnsʹka Ûlìâ. 2019. “Vìjna zmìnûê tih, hto gotovij zmìnitisâ”. “Denʹ” № 66 (2019). 11 kvìtnâ [Камінська Юлія. 2019. “Війна змінює тих, хто готовий змінитися”. “День” № 66 (2019). 11 квітня].

Anna Lipkìvsʹka. 2014. Bude nam z toboû ŝo zgadati... “Proscenìum” № 1–3 (38–40): 3–7 [Анна Липківська. 2014. Буде нам з тобою що згадати... “Просценіум” № 1–3 (38–40): 3–7].

Mihed Oleksandr. 2020. “Â zmìšaû tvoû krov z vugìllâm”. Zrozumìti ukraïnsʹkij Shìd. Kiïv: Naš Format [Михед Олександр. 2020. “Я змішаю твою кров з вугіллям”. Зрозуміти український Схід. Київ: Наш Формат].

Mìrošničenko Nadìâ. 2016. Neomìfologìâ revolûcìï ì transformacìâ strukturi drami. “Kurbasìvsʹkì čitannâ” № 11: 32–50 [Мірошниченко Надія. 2016. Неоміфологія революції і трансформація структури драми. “Курбасівські читання” № 11: 32–50]. DOI: https://doi.org/10.1007/s00940-016-0285-6

Mìrošničenko Nadìâ. 2020. Vìd dìagnostičnoï do prognostičnoï modelì drami. Ukraïnsʹkij kontekst. “Kurbasìvsʹkì čitannâ” № 15: 84–98 [Мірошниченко Надія. 2020. Від діагностичної до прогностичної моделі драми. Український контекст. “Курбасівські читання” № 15: 84–98].

Mosti zamìstʹ stìn, abo Ŝo ob`êdnuê ukraïncìv. 2020. Lʹvìv: Vidavnictvo Starogo Leva [Мости замість стін, або Що об’єднує українців. 2020. Львів: Видавництво Старого Лева].

Mikolajčuk-Nizovecʹ Oleg. 2016. Sučasna drama âk prognostična modelʹ katastrof: vìd Čornobilâ do kìncâ epohi. “Kurbasìvsʹkì čitannâ” № 11: 51–64 [Миколайчук-Низовець Олег. 2016. Сучасна драма як прогностична модель катастроф: від Чорнобиля до кінця епохи. “Курбасівські читання” № 11: 51–64]. DOI: https://doi.org/10.35216/kisd.2016.11.5.51

Vìdrodžennâ Donbasu: ocìnka socìalʹno-ekonomìčnih vtrat ì prìoritetnì naprâmi deržavnoï polìtiki. Dopovìdʹ. 2015. Kiïv: Nacìonalʹna akademìâ nauk Ukraïni [Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики. Доповідь. 2015. Київ: Національна академія наук України].

Vìjna na Donbasì: realìï ta perspektivi vregulûvannâ. 2019. Kiïv: Centr Razumkova [Війна на Донбасі: реалії та перспективи врегулювання. 2019. Київ: Центр Разумкова].


Opublikowane
2021-12-23


Bondarewa О. ‌. (2021). Przełamywanie stereotypów o Donbasie ukraińskim / nieukraińskim we współczesnych ukraińskich praktykach literackich i artystycznych, eseistycznych і działaniach dyplomacji kulturalnej. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(16). https://doi.org/10.31743/tkpuzk.13130

Ołena Bondarewa  o_bondareva1@ukr.net
Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki https://orcid.org/0000-0001-7126-452X