Źródła pracy Gwido de Battaglii na temat Szewczenki

Roksana Charczuk

Instytut Literatury NAN Ukrainy im. Tarasa Szewczenki , Ukraina

Abstrakt

Artykuł wyjaśnia, że zanim była opublikowana jako osobny druk, praca G. de Battaglii Taras Szewczenko, życie i pisma jego została wydana pod nazwą Szewczenko, poeta ukraiński w numerach 1–7, 9–11, 13–18 „Tygodnika Naukowego” we Lwowie w 1865 r. Artykuł analizuje źródła używane przez polskiego krytyka. Autor konkluduje, że w świetle ograniczonego materiału biograficznego i literackiego na temat Szewczenki i jego twórczości G. de Battaglia wykazał się niezależnością myślenia i obiektywizmem sądów na podstawie poetyckich dzieł ukraińskiego poety, w tym także tych zakazanych w Rosji. Jego praca ma zarówno charakter informacyjny, jak i polemiczny. Krytyk spierał się najpierw z F. Faleńskim, częściowo z L. Sowińskim, solidaryzował się natomiast z J. Lamem w sprawie kształtowania nowej tożsamości ukraińskiej oraz w sprawie znaczenia Szewczenki w tym procesie. Pomimo błędów i nieścisłości to dzięki tej pracy młode pokolenie galicyjskich Ukraińców w latach 60-ych XIX wieku poznało biografię i twórczość Szewczenki.

Słowa kluczowe:

Gwido de Battaglia, Szewczenko, pierwsze studium Szewczenkowskie, portret literacki, źródła, charakter informacyjny i polemiczny, tożsamość ukraińska

Barvìns’kij Oleksandr. 2004. Spomini z mogo žittâ. Red. Vinar L., Girič Ì. N’û-Jork-Kiïv: Smoloskip. Č. 1–2 [Барвінський Олександр. 2004. Спомини з мого життя. Ред. Винар Л., Гирич І. Нью-Йорк-Київ: Смолоскип. Ч. 1–2].

Battaglia baron Gwido. 1865. Taras Szewczenko, życie i pisma jego. Lwów: Nakładem redakcji «Tygodnika Naukowego».

Č. Sava. 1862. (Novye) Materialy dlâ biografii. G. Ševčenka. “Osnova” nr 5: 45–61 [Ч. Сава. 1862. (Новые) Материалы для биографии Т. Г. Шевченка. “Основа” № 5: 45–61].

Č. Sava. 1862. (Novye) Materialy dlâ biografiit. G. Ševčenka. “Osnova” nr 6: 1–27 [Ч. Сава. 1862. (Новые) Материалы для биографии Т. Г. Шевченка. “Основа” № 6: 1–27].

Čalyj M. K. 1882. Žiznʹ i proizvedeniâ Tarasa Ševčenka: (svod materialov dlâ ego biografii). Kiev: Tipografiâ К. N. Milevskogo [Чалый М. К. 1882. Жизнь и произведения Тараса Шевченка: (свод материалов для его биографии). Киев: Типография К. Н. Милевского].

F. 1862. Taras Szewczenko, studyum przez Leonarda Sowińskiego, z dołączeniem przekładu Hajdamaków. Wilno, nakładem Michała Gałkowskiego, 1861. “Biblioteka Warszawska” T. 1: 159–163.

Gorzałczyński Antoni J. 1862. Przekłady pisarzów małorossyjskich. T. 1: Taras Szewczenko. Kijów: Nakładem T. Maracewicza.

Kobzarz Tarasa Szewczenki / z małorossyjskiego spolszczył Władysław Syrokomla. 1863. Wilno: Nakładem A. ASSA.

Ks. Kl. 1862. Zgadka za Ševčenka; ego smertʹ i pohorony: Pôslâ L. Žemčužnikova. “Večernicì” nr 22: 193–197 [Кс. Кл. 1862. Згадка за Шевченка; его смерть и похороны: Пôсля Л. Жемчужникова. “Вечерниці” № 22: 193–197].

Lazarevskij Aleksandr. 1862. Detstvo Ševčenka (1814–1828): Materialy dlâ biografii T. G. Ševčenka. “Osnova” nr 3: 1–10 [Лазаревский Александр. 1862. Детство Шевченка (1814–1828): Материалы для биографии Т. Г. Шевченка. “Основа” № 3: 1–10].

Lazarevskij Mihail. 1862. Izveŝenie o prozaičeskih sočineniâh T. G. Ševčenko na velikorusskom âzyke. “Osnova” № 3: 142–143 [Лазаревский Михаил. 1862. Извещение о прозаических сочинениях Т. Г. Шевченко на великорусском языке. “Основа” № 3:142–143].

Lazarevsʹkìj. 1863. Ditinnìj vìk Ševčenka (1814–1828). “Večernicì” № 7: 55–56; № 8: 63–64; № 9: 71–72 [Лазаревській. 1863. Дитинній вік Шевченка (1814–1828). “Вечерниці” № 7: 55–56; № 8: 63–64; № 9: 71–72].

Listi Ševčenka. 1861. “Osnova” № 10: 3–16 [Листи Шевченка. 1861. “Основа” № 10: 3–16].

Nahlìk Êvgen. 2014. Rožansʹkij (Rožanʹskìj) Gnat. V: Ševčenkìvsʹka enciklopedìâ: v 6 t. Т. 5. Kiïv: NAN Ukraïni, Ìn-t l-ri ìm. T. G. Ševčenka: 506–507 [Нахлік Євген. 2014. Рожанський (Рожаньскій) Гнат. В: Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 5. Київ: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка: 506–507].

Nahlìk Êvgen. 2014. Tanâčkevič Danilo Ìvanovič. V: Ševčenkìvsʹka enciklopedìâ: v 6 t. Т. 6. Kiïv: NAN Ukraïni, Ìn-t l-ri ìm. T. G. Ševčenka: 24–25 [Нахлік Євген. 2014.

Танячкевич Данило Іванович. В: Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 6. Київ: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка: 24–25].

Petrikevič V. [1914]. Ìstoriâkulʹtu Ševčenka sered gìmnaziâlʹnoï molodìži: ûvìlejna studiâ. Peremišlʹ: z drukarnì gr. kat. Kapìtuli [Петрикевич В. [1914]. Істория культу Шевченка серед гімназияльної молодіжи: ювілейна студия. Перемишль: з друкарні гр. кат. Капітули].

Radiševsʹkij Rostislav (Red.). 2015. Recepcìâ tvorčostì Tarasa Ševčenka v Polʹŝì: u 3 kn. Kn. 1. Kiïv: Unìversitet «Ukraïna» [Радишевський Ростислав (Ред.). 2015. Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі: у 3 кн. Кн. 1. Київ: Університет «Україна»].

Ševčenko Taras. 1860. Kobzars’kij gostinec’. V: “Hata”. Peterburg: v drukarnì P. A. Kulìša: 73–90 [Шевченко Тарас. Кобзарський гостинець. В: “Хата”. Петербург: в друкарні П. А. Куліша: 73–90].

Smìlânsʹka Valerìâ. 1984. Bìografìčna ševčenkìana (1861–1981). Kiïv: Naukova dumka [Смілянська Валерія. 1984. Біографічна шевченкіана (1861–1981). Київ: Наукова думка].

Smìlânsʹka Valerìâ. 2013. Battalìâ G̀vìdo de. V: Ševčenkìvsʹka enciklopedìâ: v 6 t. Т. 1. Kiïv: NAN Ukraïni, Ìn-t l-ri ìm. T. G. Ševčenka: 345–346 [Смілянська Валерія. 2013. Батталія Ґвідо де. В: Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 1. Київ: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка: 345–346].

Taras Szewczenko: studium przez Leonarda Sowińskiego z dołączeniem przekładu Hajdamaków. 1861. Wilno: Nakładem M. Gałkowskiego, Verves Grigorìj. 1964. T. G. Ševčenko ì Pol’ŝa. Kiïv: Dnìpro [Вервес Григорій. 1964. Т. Г. Шевченко і Польща. Київ: Дніпро].

Žemčužnikov Lev. 1861. Vospominanie o Ševčenke, ego smerti i pogrebenii. “Osnova” nr 3: 1–21 [Жемчужников Лев. 1861. Воспоминание о Шевченке, его смерти и погребении. “Основа” № 3: 1–21].


Opublikowane
2021-12-23


Charczuk Р. (2021). Źródła pracy Gwido de Battaglii na temat Szewczenki. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(16), 21–33. https://doi.org/10.31743/tkpuzk.13404

Roksana Charczuk  roxana-b@ukr.net
Instytut Literatury NAN Ukrainy im. Tarasa Szewczenki https://orcid.org/0000-0003-1039-1319