Religijne i kulturowe osobliwości kościelnych aktów stanu cywilnego (księgi metrykalne)

Anna Hedo

Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki , Ukraina

Olha Kryhina

Mariupolski Uniwersytet Państwowy , Ukraina

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd cech religijnych i kulturowych, które znajdują odzwierciedlenie na stronach ksiąg metrykalnych różnych wyznań. Dla określenia i przebadania religijnych i kulturowych cech informacji w księgach metrykalnych, należy zastosować metody porównawcze i historyczno-kulturowe. Niezwykle duży potencjał informacyjny cerkiewnych akt stanu cywilnego oraz ich zadawalający stan dają możliwość badania religijnych i kulturowych odmienności, charakterystycznych dla przedstawicieli różnych wyznań religijnych. Analiza ujawniła odmienność zapisów informacji pomiędzy społecznościami: prawosławną (kult świętych wyrażający się w wyborze imion nadawanym dzieciom); żydowską (ceremoniał obrzezania niemowląt płci męskiej, kontrakt ślubny – ketuba); niemieckojęzycznej (nadawanie dzieciom podwójnych imion, zapowiedzi przed zawarciem ślubu).

Słowa kluczowe:

książki metrykalne, akta cerkiewne, grupy etniczne, cechy kulturowe, wyznanie

Antonov D.N., Antonova I.A. 2006. Metričeskie knigi Rossii XVIII – načala XX v. Moskva: Ros. gos. gumanit. un-t. [Антонов Д.Н., Антонова И.А. 2006. Метрические книги России XVIII – начала XX в. Москва: Рос. гос. гуманит. ун-т].

Bondarʹ S.D. 1916. Sekta mennonitov v Rossii (v svâzis istoriej nemeckoj kolonizacii na ûge Rossii). Petrograd [Бондарь С.Д. 1916. Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колонизации на юге России). Петроград].

Deržavnij arhìv Donecʹkoï oblastì (DADO). F.211,214, 450, 472, 482. http://tsdea.archives.gov.ua/ua/metric-books/ [Державний архів Донецької області (ДАДО). Ф.211, 214, 450, 472, 482. ttp://tsdea.archives.gov.ua/ua/metric-books/].

Guzenkov S.G. 2005. Metričnì knigi âk džerelo z ìstoričnoï demografìï Pìvdennoï Ukraïni drugoï polovini XIX – počatku XX st.: dis. ... kandidata ìst. nauk: 07.00.06. Zaporìžžâ [Гузенков С.Г. 2005. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: дис. ... кандидата іст. наук: 07.00.06. Запоріжжя].

Knâzeva E.E. 2004. Metričeskie Knigi Sankt-Peterburgskogo konsistorialʹnogo okruga kak istočnik po istorii lûteranskogo naseleniâ Rossijskoj imperii XVIII nač. XX vv.: diss. ... kandidataist. nauk: 07.00.09. Sankt-Peterburg [Князева Е.Е. 2004. Метрические книги Санкт-Петербургского консисториального округа как источник по истории лютеранского населения Российской империи XVIII нач. XX вв.: дисс. ... кандидата ист. наук: 07.00.09. Санкт-Петербург].

Lobko N.V. 2008. Ìnformacìjnij potencìal ukraïnsʹkih genealogìčnih džerel ta jogo vikoristannâ v ìstoričnih doslìdžennâh: dis. ... kandidata ìst. nauk: 07.00.06. Kiïv [Лобко Н.В. 2008. Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його використання в історичних дослідженнях: дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.06. Kиїв].

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie 1. T.4. № 1908: 192 [Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. Т.4. № 1908. c. 192].

PSZ-1 T.7. № 4480. S. 266–267. [ПСЗ-1 T.7. № 4480. С. 266–267]

Smolʹsʹkij Ì. 2004. Metričnì knigi êvrejsʹkih Gromad galičini âk džerelodo genealogìï. “Genealogìčnì zapiski Ukraïnsʹkogo geralʹdičnogo tovaristva”. Vip. IV: 77–82. [Смольський І. 2004. Метричні книги єврейських громад Галичини як джерело до генеалогії. “Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства”. Вип. IV: 77–82].

Vasik (Krigìna) O.V. 2009. Metričnì knigi âk džerelo ìnformacìï z ìstorìï nìmcìv Donbasu. “Vìsnik Čerkasʹkogo unìversitetu. Serìâ: Ìstoričnì nauki” Nr 160/161: 54–60 [Васик (Кригіна) О.В. 2009. Метричні книги як джерело інформації з історії німців Донбасу. “Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки” № 160/161: 54–60].

Vasik (Krigìna) O.V., Gedʹo A.V. 2009. Metričnì knigi grekìv ta êvreïv Donbasu: porìvnâlʹ-notipologìčnij aspekt doslìdžennâ. “Novì storìnki ìstorìï Donbasu” Kn. 17/18: 340– 348 [Васик (Кригіна) О.В., Гедьо А.В. 2009. Метричні книги греків та євреїв Донбасу: порівняльно-типологічний аспект дослідження. “Нові сторінки історії Донбасу” Кн. 17/18: 340–348].


Opublikowane
2021-12-23


Hedo, A., & Kryhina, O. (2021). Religijne i kulturowe osobliwości kościelnych aktów stanu cywilnego (księgi metrykalne). TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(16), 63–70. https://doi.org/10.31743/tkpuzk.13407

Anna Hedo 
Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki https://orcid.org/0000-0003-4151-0747
Olha Kryhina  v.olya.v@ukr.net
Mariupolski Uniwersytet Państwowy https://orcid.org/0000-0002-4460-2930