Korespondencja Stanisława Vincenza do księdza Bronisława Kreuzy

Karolina Wojciechowska

a:1:{s:5:"pl_PL";s:23:"Uniwersytet Wrocławski";} , Polska

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę scharakteryzowania relacji pomiędzy księdzem Bronisławem Kreuzą a pisarzem Stanisławem Vincenzem i jego rodziną – wysnutą na podstawie lektury korespondencji i innych materiałów zawartych w Archiwum Stanisława Vincenza, w Dziale Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Uwzględniono również analizę tekstów literackich obu twórców, napisanych z wzajemnymi dedykacjami lub zawierających zakomunikowane inspiracje. W drugiej części artykułu sporządzono obraz tekstologiczno-edytorski korespondencji i opisano najważniejsze tematy listów.

Słowa kluczowe:

Stanisław Vincenz, Bronisław Kreuza, korespondencja, Andrzej Vincenz, Andrzej Szeptycki

Literatura

Adamiec M. 1995. Cień wielkiej tajemnicy… Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincenz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Batruch S. 2002. Wątki greckokatolickie w „Listach z nieba” Stanisława Vincenza. W: Stanisław Vincenz – humanista XX wieku, Red. Ołdakowska-Kuflowa M. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Burda-Fisher D. 2015. Stanisława Vincenza tematy żydowskie. Wrocław: A Linea.

Choroszy J. A. 2019. Intymistyka Stanisława Vincenza w perspektywie tekstologiczno-edytorskiej. „Sztuka Edycji” nr 2. https://apcz.umk.pl/sztukaedycji/article/view/SE.2019.0028/24692 [Dostęp: 14.08.2022]. DOI: https://doi.org/10.12775/SE.2019.0028

Giedroyc J., Vincenz S. 2021. Listy 1946–1969. Opracował i wstępem opatrzył R. Habielski. Warszawa: Wydawnictwo Więź.

Łużny R. 1992. Ukraiński Kościół greckokatolicki w powieściowym „świecie przedstawionym” Stanisława Vincenza. W: Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1871). Red. Choroszy J. A., Kolbuszewski J. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Leopoldinum.

Marbach J. 1976. Rozmowa ze Stanisławem Vincenzem. Tłum. Torosiewicz J. „Wiadomości” (Londyn) nr 7.

Ołdakowska-Kuflowa M. 2006. Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ossendowski F. 1998. Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. Poznań: LTW.

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej. 1998. Red. Stępień S. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy.

Rodzik A. 2013. Rzecz o Wicie Tarnawskim. „Episteme” Kraków nr 19. t. 2.

Studia o Stanisławie Vincenzie. 1994. Red. Nowaczyński P. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Vincenz A. 1985. Klasztor w Walii. „Znak” nr 4: 74–81.

Vincenz A. 1994. Stanisław Vincenz w kręgu metropolity Andrzeja Szeptyckiego. W: Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały. Oprac. Zięba A. A. Kraków: PAU.

Vincenz de J. Andrzej Vincenz. Biografia w serwisie Porta Polonica, https://www.porta-polonica.de/pl/atlas-miejsc-pami%C4%99ci/andrzej-vincenz?page=1#body-top [Dostęp: 10.08.2022].

Vincenz S. 1965. Czy Conrad jest antyrosyjski. W: tegoż. Po stronie pamięci. Wybór esejów. Paryż: Instytut Literacki.

Vincenz S. 1991. Dialogi z Sowietami. Kraków: Znak.

Vincenz S. 1983. Dzieje Dereweja. W: tegoż. Barwinkowy wianek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Vincenz S. 1993. Echa z Czerdaka. W: tegoż. Tematy żydowskie. Gdańsk: Atekst.

Vincenz S. 1993. Outopos. Zapiski z lat 1938–1944. Autograf odczytał Vincenz A. Tekst z autografem porównał, opatrzył posłowiem i ilustracjami oraz do druku podał Choroszy J. A. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Vincenz S. 1980. Prawda starowieku, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Vincenzowa I. 1993. Rozmowy ze Stanisławem Vincenzem (1955). „Regiony” nr 3.

Vincenzowa I. 1993. Rozmowy ze Stanisławem Vincenzem (1956). „Regiony” nr 4.

Vincenzowa I. 1994. Rozmowy ze Stanisławem Vincenzem (1958). „Regiony” nr 4.

Vincenzowa I. 1995. Rozmowy ze Stanisławem Vincenzem (1959). „Regiony” nr 1.

Zatrudnienie: literat. Materiały, studia i szkice o Stanisławie Vincenzie. 2015. Red. Choroszy J. A. Wrocław: A Linea.

Zięba A. A. 1992. Tadeusz Kazimierz Wacław Bronisław Rzewuski. W: Polski słownik biograficzny. T. 34. Z. 1 [og. zb.] 140. Red. Rostworowski E. Kraków: Wydawnictwo PAN.

Archiwalia

Kreuza B. 1952. Listy nieprzyjemne (o śp. Metropolicie Szeptyckim). Maszynopis z poprawkami ręką S. Vincenza. ASV sygn. 17591: 1–67.

Kreuza B. 1952. Opowiadania o A. Szeptyckim (2). Tamże: 68–70.

Kreuza B, 1955–1956. W odwiedzinach u mędrca. Esej niepublikowany. ASV sygn. 17272: 157–164.

Listy B. Kreuzy do rodziny Vincenzów z lat 1953–1966 i b.d. ASV: sygn. 17629.

Listy B. Kreuzy do I. Vincenzowej z lat 1955–1965. ASV: sygn. 17681: 1–210.

Listy B. Kreuzy do A. Vincenza z lat 1955–1956. ASV: sygn. 17704: 173–190.

Listy J. Tokarskiego do B. Kreuzy z roku 1953. ASV: sygn. 17707: 185–186.

Listy M. Tarnawskiej do I. Vincenzowej z lat 1987 i 1988. ASV: sygn. 17695: 291–301.

Listy S. Vincenza do B. Kreuzy z lat 1954–1966 i b.d., ASV: sygn. 17654: 165–208.

Vincenz S., Karabełyk na Czerdaku (pierwsza wersja) [opowiadania Echa z Czerdaka]. Kopia maszynopisu z poprawkami ręką autora. ASV: sygn. 17336.


Opublikowane
2022-12-20


Wojciechowska, K. (2022). Korespondencja Stanisława Vincenza do księdza Bronisława Kreuzy. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(17). https://doi.org/10.31743/tkpuzk.14592

Karolina Wojciechowska  kara-woj@wp.pl
a:1:{s:5:"pl_PL";s:23:"Uniwersytet Wrocławski";}